13. 12. 2019  5:44 Lucia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_APLT_D - Aplikovaná typografia (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_APLT_D
Názov predmetu: Aplikovaná typografia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kontrola zadaných prác počas semestra: 4. týždeň, 10. týždeň
účasť : min. 10 účasti, povolené 3 ospravedlnené neúčasti
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámenie sa s typografickými zákonitosťami a vzťahmi, využitie a použitie typografie, pochopenie problematiky vzťahu obraz vs. písmo a praktikovanie kreatívneho myslenia v digitálnej alebo inej forme.
 
Stručná osnova predmetu:
1, Návrh plagátu /minimálna veľkosť A2/ s témou propaganda
- prezentácia (rozširovanie) názoru, myšlienky, ideí, teórii, životného postoju za účelom vyvolaní reakcie spoločnosti, ovplyvnenie verejnej mienky.

2, Návrh posteru /minimálna veľkosť A2/ obraz z písma
- kreatívne použitie akéhokoľvek typu fontu na vytvorenie abstraktného či konkrétneho obrazu.

3, Ľubovoľné aplikovanie typografie
- napr. vytvorenie 3D návrhu, návrh tapety, potlače, street art, fashion a iné zaujímavo prevedené funkcie, potreby a dôležitosti typografie, digitálnou alebo inou technikou.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TSELENTIS, J. Typografie - O funkci a užití písma. Praha: Slovart, 2014. ISBN 978-80-739-1807-1.
ABBINK, J. -- ANDERSON, E. 3D Typography. London: Mark Batty, 2010. ISBN 978-0-9841906-2-1.
FREDES, A. Font Family "Get Familiar with Fonts". London: Gingko Press, 2010. ISBN 978-84-92643-04-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 37

ABCDEFX
0 %24,3 %40,5 %32,4 %2,8 %0 %
Vyučujúci: Ing. Michal Brašeň, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Petra Pavlík Huraiová (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Ing. Michal Brašeň, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: