20. 11. 2019  20:18 Félix
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_DPT_D - DPT - príprava tlače (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_DPT_D
Názov predmetu: DPT - príprava tlače
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (výberový), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešne absolvované predmety:Písmo, Aplikovaná typografia 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámenie s desktop publishing (DTP).
DTP je označenie pre celý proces spracovania grafického návrhu na počítači až po export súboru pre ofsetovú, hárkovú a digitálnu tlač.
 
Stručná osnova predmetu:
1, Špecifikácia tlačových foriem
2, Podklady
3, Bitmapové obrázky
4, Vektorová grafika
5, Sadzba a zalomenie
6, Správa farieb
7, Počítačové písmo - fonty
8, Výstup
9, Exkurzia do tlačiarne
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BANN, D. Polygrafická príručka. Bratislava: Slovart, 2008. ISBN 978-80-8085-590-1.
DVOŘÁKOVÁ, Z. DTP a předtisková příprava. Brno: Computer Press , 2008. ISBN 978-80-251-1881-8.
PECINA, M. Knihy a typografie. Brno: HOST, 2012. ISBN 978-80-7294-813-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 58

ABCDEFX
17,2 %22,4 %37,9 %10,3 %12,2 %0 %
Vyučujúci: Ing. Michal Brašeň, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Monika Stacho, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Ing. Michal Brašeň, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: