Oct 29, 2020   3:55 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Course syllabus 1_GRD1_D - Grafický dizajn I (FAD - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 1_GRD1_D
Názov predmetu: Grafický dizajn I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kontrola zadaných prác počas semestra: 4. týždeň, 10. týždeň
účasť : min. 10 účasti,
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Grafický dizajn, fenomén dnes veľmi pútavý, ale aj veľmi komplexný, zahrňuje oblasť vizuálnej komunikácie, ktorú zjednodušene môžeme chápať ako odovzdanie, prenos, vzájomnú výmenu informácií medzi zdrojom informácie a adresátom, prostredníctvom sústavy symbolov, pričom špecifický spoločenský kontext, v ktorom výmena prebieha, uľahčuje a spoluurčuje interpretáciu správy.

 
Stručná osnova predmetu:
prezentácia ateliérovej tvorby_logo a názov produktu, katalóg, prezentácia

corporate identity_logo, dizajn manuál

interiérová grafika_wall design, street art

web stránka_návrh web stránky

vizuálny štýl oblečenia_logo, dizajn manuál, potlač, visačky, katalóg

vizuálny štýl reštaurácie, baru, klubu_logo, dizajn manuál, nápojový a jedálny lístok

informačný systém_návrh informačného systému vybraného objektu, prostredia

vlastná téma_študent si môže priniesť vlastnú tému v oblasti grafického dizajnu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BRAŠEŇ, M. Grafický dizajn v kontexte spoločnosti: Doktorandská dizertačná práca. Dissertation thesis. Bratislava : 2009. 117 s.
TWEMLOWOVÁ, A. K čemu je grafický design?. Praha: Slovart, 2008. ISBN 978-80-7391-027-3.
SAMARA, T. Grafický design - Základní pravidla a způsoby jejich porušování. Praha: Slovart, 2008. ISBN 978-80-7391-030-3.
AMBROSE, G. -- HARRIS, P. Layout - Velký průvodce grafickou úpravou. Brno: Computer Press , 2009. ISBN 978-80-251-2165-8.
HAMPSHIRE, M. -- STEPHENSON, K. Choosing and Using Paper for Great Graphic Design. London: Rockport, 2007. ISBN 978-2-9403615-8-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 65

A
B
CDE
FX
6,2 %24,6 %33,8 %
21,5 %
12,3 %1,6 %
Vyučujúci:
Ing. Michal Brašeň, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Petra Pavlík Huraiová (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Katarína Zbudilová (cvičiaci, prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 4. 2019
Schválil:
Ing. Michal Brašeň, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Type of output: