14. 12. 2019  3:28 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_ODIZ_D - Obalový dizajn (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_ODIZ_D
Názov predmetu: Obalový dizajn
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
Kontrola zadaných prác počas semestra: 4. týždeň, 10. týždeň
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Obalový dizajn a výroba sú často neoddeliteľnou súčasťou pri tvorbe nového produktu.
Alternatívne je možné vytvárať obal(alebo jeho súčasť) ako samostatný proces, ale musí úzko súvisieť s výrobkom, ktorý má byť zabalený.
Obalový dizajn je špecifické odvetvie dizajnu, ktoré vždy rieši komplexnú problematiku marketingu a grafického dizajnu.
 
Stručná osnova predmetu:
1, História obalu
2, Materiály (papier, katón, PVC...)
3, Príprava do výroby
4, Výsekové formy
5, Príprava tlače
6, Výroba
7, Distribúcia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PENTAWARDS, P. Package Design Book 2. Köln: Taschen, 2012. ISBN 978-3-8365-2968-6.
MEYER, S. -- DREW, J. Choosing Color for Logos and Packaging - Solutions for 2D and 3D Designs. London: Rockport, 2010. ISBN 978-2-8889-3095-2.
WILES, R. Handmade Packaging Workshop: Tutorials & Professional Advice for Creating Handcrafted Boxes, Labels, Bags & More. London: Thames and Hudson, 2012. ISBN 978-0-5002-9057-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 26

ABCDEFX
0 %23,1 %38,5 %23,1 %11,5 %3,8 %
Vyučujúci: Ing. Michal Brašeň, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Zuzana Waszczuková (cvičiaci, prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Ing. Michal Brašeň, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: