21. 11. 2019  9:45 Elvíra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_PP2D_D - Počítačová podpora 2D (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_PP2D_D
Názov predmetu: Počítačová podpora 2D
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sú konzultované:

zadanie 01_vektorová grafika v programe Illustrator (vytvorenie vektorovej ilustrácie a práca s textom)
zadanie 02_fotomontáž v programe Photoshop

Kontrola zadaných prác počas semestra: 4. týždeň, 10. týždeň

• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie základov práce s rastrovými a vektorovými formátmi počítačovej grafiky. V programoch Adobe Photoshop a Illustrator.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do programu Illustrator:

- ovládanie prostredia, úpravy pracovnej plochy
- kreslenie kriviek
- práca s objektmi, zoskupovanie, posun a transformácie objektov
- práca s farbou
- práca s textom, odstavcový a umelecký text, zalomenie, formátovanie, obtekanie objektov textovým poľom, text po krivke
- interaktívne efekty - priehľadnosť, tieň, tvarové deformácie, výplne, bitmapy
- import a export, spolupráca s inými programami, tlač

Úvod do programu Photoshop:

- ovládanie prostredia, úpravy pracovnej plochy
- základy kreslenia
- nástroj Pero, práca s krivkami a cestami
- selekcie, exaktné selekcie, transformácie selekcií, orezanie
- práca s vrstvami, možnosti vrstvenia súboru, organizácia vrstiev, priehľadnosť a prelínanie vrstiev, zviazanie a zlúčenie vrstiev, špeciálne vrstvy
- farebné a luminačné úpravy bitmáp
- obrazové efekty, interaktívne efekty vrstiev
- retušovanie a fotomontáž
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CREATIVE TEAM, A. Adobe Photoshop CS6: Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press , 2012. 367 s. ISBN 978-80-251-3736-9.
CREATIVE TEAM, A. Adobe Illustrator CS6: Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press , 2013. ISBN 978-80-251-3792-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 198

ABCDEFX
28,8 %31,3 %19,7 %8,6 %11,6 %0 %
Vyučujúci: Ing. Michal Brašeň, ArtD. (skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
MA. Vanda Gábrišová (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Monika Stacho, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Katarína Zbudilová (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Ing. Michal Brašeň, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: