11. 11. 2019  21:28 Martin
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_PDIZ_D - Prezentácia v dizajne (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_PDIZ_D
Názov predmetu: Prezentácia v dizajne
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kontrola zadaných prác počas semestra: 4. týždeň, 10. týždeň
Odovzdanie zadaní v zápočtovom týždni.
 
Výsledky vzdelávania:
Schopnosť prezentovať navrhnutý produkt pomocou verbálnej a vizuálnej komunikácie.
Získanie teoretických vedomosti a nadobudnutie praktických skúsenosti s grafickým navrhovaním prezentačného materiálu. Zakomponovaním písma, logotypu a popisu na plochu posteru a prezentácie. Rozšírenie vedomosti a informácie o vizuálnej kreativite.
Samostatné vytvorenie prezentačného plagátu a prezentácie, obsahujúcich obrazový a textový materiál, doplnený grafickými prvkami a vytvoreným logom, navrhovaného (ateliérového) produktu a ich prezentovanie vo forme obhajoby.
 
Stručná osnova predmetu:
Verbálna komunikácia:

- druhy komunikácie
- spôsoby komunikácie
- retorika
- reč tela

Vizuálna komunikácia:

- druhy prezentácie
- spôsoby prezentácie
- pravidlá prezentácie
- vytvorenie prezentácie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
WEINSCHENK, S. 100 věcí, které by měl každý designér vědět o lidech. Brno: Computer Press , 2012. ISBN 978-80-251-3649-2.
BUTLER, J. -- LIDWELL, W. -- HOLDER, K. Univerzální principy designu. 125 způsobů jak zvýšit použitelnost a přitažlivost a ovlivnit vnímání designu. Brno: Computer Press , 2012. ISBN 978-80-251-3540-2.
HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace. Praha : Grada, 2005. 392 s. ISBN 80-247-0782-9.
KLAPETEK, M. Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 247 s. ISBN 978-80-247-2652-6.
BRAŠEŇ, M. Grafický dizajn v kontexte spoločnosti: Doktorandská dizertačná práca. Disertační práce. Bratislava : 2009. 117 s.
AMBROSE, G. -- HARRIS, P. Layout. Veľký průvodce grafickou úpravou. Brno : Computer Press, 2009. 193 s. ISBN 978-80-251-2165-8.
DABNER, D. -- KOVAL, J. Grafický design v praxi: zásady postupy projekty. Praha : Slovart, 2004. 127 s. ISBN 80-7209-597-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 159

ABCDEFX
3,8 %35,2 %47,8 %9,4 %3,8 %0 %
Vyučujúci: Ing. Michal Brašeň, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Petra Pavlík Huraiová (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Ing. Michal Brašeň, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: