22. 1. 2020  23:24 Zora
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_TZB1_AU - Technické zariadenie budov I (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_TZB1_AU
Názov predmetu: Technické zariadenie budov I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 3. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
• Vypracovanie grafického elaborátu cvičení (5 zadaní) v stanovenom rozsahu a v požadovanej kvalite. Výsledky cvičenia sa do celkového výsledku započítajú pomernou váhou 20%.
• Úspešné vykonanie skúšky. Skúška prebieha kombinovanou formou. Písomná časť (kreslené schémy, detaily, písomné texty) má pomernú váhu 70 %. Ústna časť má váhu 10% z celkového výsledku.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z oblasti koncepčného riešenia systémov technického zariadenia v budove: vodovodu, kanalizácie, plynovodu, vzduchotechniky a klimatizácie. Nadobudne základnú zručnosť navrhovať situáciu budovy, hygienické miestnosti, sústreďovanie zdravotnotechnických inštalácií. Dokáže skĺbiť architektonické riešenie s vedením potrubí vodovodu, kanalizácie, plynovodu, vzduchotechniky a s umiestnením strojovní vzduchotechniky a chladenia. Ovláda princípy dotvorenia interiérov vzduchotechnickými prvkami.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
Architektonické riešenie napojenia budovy na verejné siete. Architektonický návrh hygienických miestností v typologicky rôzne orientovaných budovách a zásady ich umiestnenia. Architektonická koncepcia a sústreďovanie zdravotnotechnických inštalácií. Architektúra vo väzbe k systémom vodovodu v budovách a k zostavám zdravotnotechnickým zariaďovacích predmetov. Riešenie vnútornej architektúry budovy vo vzťahu k vedeniu kanalizačného potrubia a domového plynovodu. Progresívne technológie v tvorbe architektonického diela. Architektonické riešenie budovy vo vzťahu k: umiestneniu vzduchotechnických strojovní, vedeniu vzduchovodov, systémom núteného vetrania a k systémom klimatizácie. Dotvorenie interiérov koncovými vzduchotechnickými distribučnými prvkami.

Cvičenia:
1. Architektonické riešenie vo vzťahu k napojeniu zadanej budovy na verejné
siete.
2. Architektúra budovy vo väzbe k sústreďovaniu inštalácií a k rozmiestneniu
zdravotnotechnických zariaďovacích predmetov. Architektonický návrh
hygienických miestností.
3. Architektonický návrh zadanej budovy vo vzťahu k polohovaniu hlavných
horizontálnych a vertikálnych vodovodných rozvodov a kanalizačných potrubí.
4. Architektonický návrh zadanej budovy vo väzbe k umiestneniu
vzduchotechnickej strojovne.
5. Architektonické riešenie zadanej budovy vo väzbe k systémom vetrania a 
systémom klimatizácie. Dotvorenie interiérov koncovými vzduchotechnickými
distribučnými prvkami.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BUDIAKOVÁ, M. Zdravotná technika a vzduchotechnika budov. Bratislava : STU v Bratislave, 2010. 213 s. ISBN 978-80-227-3349-6.
BUDIAKOVÁ, M. Technické zariadenia budov I.: Zdravotná technika, vzduchotechnika. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 195 s. ISBN 80-227-1931-5.
BUDIAKOVÁ, M. Technické zariadenia budov pre architektov I. Bratislava : STU v Bratislave, 1999.
BUDIAKOVÁ, M. Analysis of Effective Natural anf Forced Ventilation in Offices. In enviBUILD Buildings and environment 2013 [elektronický zdroj] : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 17. október 2013, Bratislava. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 293--296. ISBN 978-80-227-4070-8.
BUDIAKOVÁ, M. Effective Ventilation and Heating Systems in Office Buildings. Advanced Materials Research, 649. s. 189--192.
BUDIAKOVÁ, M. Energy Efficient Heating and Ventilation of Office Buildings. In CLIMA 2013 [elektronický zdroj]: 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings.Praha,CR,16.-19.6.2013. 1. vyd. Praha : Society of Environmental Engineering, 2013, ISBN 978-80-260-4001-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 770

ABCDEFX
25,5 %16,1 %17,7 %17,4 %19,1 %4,2 %
Vyučujúci: doc. Ing. Mária Budiaková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Mária Budiaková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: