26. 1. 2020  18:25 Tamara
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_AT1_D - Ateliér I (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_AT1_D
Názov predmetu: Ateliér I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba9 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 15
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU v oblasti povinnej účasti na jednotlivých formách výučby. Odovzdanie ateliérovej práce v stanovenom termíne, mieste, forme, rozsahu a obsahu podľa zadania.
Miera započítania priebežného hodnotenia - kontroly rozpracovanosti práce: 50%, komisionálna obhajoba práce: 40%, hodnotenie vedúceho práce: 10%. Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať v celkovom súčte minimálne 56 % hodnotení. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa špecifické vedomosti z navrhovania dizajnérskeho diela menšieho rozsahu. Zadanie dokáže riešiť nielen ako celok, ale aj jeho dielčie časti po stránkach výtvarných aj technicko-konštrukčných. Vie riešiť prvky do detailov v podrobnosti technickej dokumentácie s dôrazom na zvolené špecifické kritériá, voľbu materiálov a technologickú logiku.
 
Stručná osnova predmetu:
- Diskusia o predložených témach a ich výber.
- Rešerš témy, navrhovanie základného konceptu.
- Kontrola rozpracovanosti I.
- Rozpracovanie témy.
- Kontrola rozpracovanosti II.
- Dopracovanie témy, príprava na prezentáciu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ANTAL, J. Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. Bratislava: Verlag Dashöffer, 2010.
KOČLÍK, D. -- DANIEL, P. -- HRONSKÝ, M. -- KOTRADYOVÁ, V. Detail v interiéri. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015. 180 s. ISBN 978-80-227-4415-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 144

ABCDEFX
25,0 %39,6 %22,9 %10,4 %0,7 %1,4 %
Vyučujúci: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Peter Humaj (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (tútor) - slovenský jazyk
Ing. Dušan Kočlík, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Nagy, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Olah, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: