18. 1. 2020  2:42 Bohdana
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_ATS1_D - Ateliérový seminár I (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_ATS1_D
Názov predmetu: Ateliérový seminár I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na konzultáciách, prednáškach a exkurziách. Odovzdanie a prezentácia spracovaného elaborátu/eseje na záverečnej obhajobe ateliéru v predpísanej forme, rozsahu a obsahu podľa zadania.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa praktické skúsenosti so systematickou metodickou prácou pri konkrétnej úlohe v dizajnérskej profesii. Dokáže analyzovať a následne aplikovať technické riešenia do ateliérovej práce. Vie zostaviť prehľadný elaborát prvkov, materiálov a technologických riešení ako technickú podporu pre ateliérovú prácu, rovnako vypracovať teoretickú úvahu - esej o diele, ako efektívny dizajnérsky prezentačný nástroj.
 
Stručná osnova predmetu:
- Získavanie a spracovanie údajov z odbornej literatúry, ktoré budú využívané pri riešení ateliérového zadania.
- Spracovanie základných normových požiadaviek vo vzťahu k návrhu.
- Odborná exkurzia/prednáška vo vybratých firmách, konzultácie s profesijnými špecialistami.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOTRÁDYOVÁ, V. -- BRŠEL, B. -- DANIEL, P. -- HAGENHENRICH, I. -- PETELEN, I. -- KOČLÍK, D. Dizajn nábytku. Vývoj navrhovanie, terminológia, typológia, ergonómia, materiály, konštrukcie, technológia. Bratislava : STU, 2009. 282 s. ISBN 978-80-227-3006-8.
ANTAL, J. Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. Bratislava: Verlag Dashöffer, 2010.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 128

ABCDEFX
62,5 %17,2 %12,5 %2,3 %5,5 %0 %
Vyučujúci: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
MA. Vanda Gábrišová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Peter Humaj (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Dušan Kočlík, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Mária Šimková, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: