8. 8. 2020  1:32 Oskar
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_OBPA_AU - Obnova pamiatok (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu:
1_OBPA_AU
Názov predmetu:
Obnova pamiatok
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 5. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú na cvičeniach štyri písomné previerky po 5 bodov, za písomnú časť skúšky môže študent získať max. 60 bodov, za ústnu časť skúšky max. 20 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať spolu najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 70 bodov, na hodnotenie C najmenej 65 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 55 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky získa menej ako 3 body.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z teórie a vývoja ochrany a obnovy architektonického dedičstva. Osvojí si metódy dokumentácie, výskumu a projektovej prípravy obnovy historických objektov a súborov.
 
Stručná osnova predmetu:
1.
Obnova pamiatok - cvičenia (dotácia 0/12)
 
a.
· úvod do problematiky, oboznámenie s témami a obsahom zadaní
zameranie a architektonický opis objektu /zadanie č. 1/
b.
· exkurzia č.1 kultúrno historické hodnoty objektu/zadanie č.2/
kontrola zadania č.1
c.· exkurzia č.2 / kultúrno historické hodnoty prostredia/
test kultúrno historické hodnoty objektu a prostredia
d.
· práca architekta s podkladmi pre projekt pamiatkovej obnovy, diskusia
úvod do zadania č. 3 Návrh obnovy časti objektu prednáška
zadanie č.3 návrh obnovy časti objektu, diskusia

2.
Obnova pamiatok - prednášky (dotácia 24/0)
 
a.
a. Úvod do problematiky, obsah a organizácia prednášok a cvičení. Vývoj pamiatkovej starostlivosti I
b.
b. Vývoj pamiatkovej starostlivosti II od klasicizmu po zač. 20.storočia
c.
c. Vývoj pamiatkovej starostlivosti III od zač. 20.storočia po súčasnosť
d.d. Legislatíva a organizácia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku. Medzinárodné orgány, organizácie a dokumenty pre ochranu kult. dedičstva
e.
e. Pojem kultúrnej pamiatky a kultúrneho dedičstva, druhy a triedenie pamiatok. Kultúrne pamiatky a ich hodnoty, charakteristika druhov kultúrno historických hodnôt
f.
f. Škodlivé vplyvy na kult. pamiatky, ich povaha a príčiny, zmysel a východiská klasifikácie škodlivých vplyvov, zásady ich eliminácie
g.g. Predprojektová a projektová príprava obnovy stavebných pamiatok I. inventarizácia, evidencia, dokumentácia, prieskumy, výskumy, analýzy
h.
h. Zásady a metódy ochrany a obnovy historických objektov a súborov
i.
i. Predprojektová a projektová príprava obnovy stavebných pamiatok II. kritériá obnovy, stanovenie koncepcie zásahu na KP, interpretácia a prezentácia kultúrno historických hodnôt pri ochrane a obnove KP determinanty voľby metódy ochrany a obnovy pamiatky
j.j. Analýza vybraných konkrétnych príkladov ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, špecifiká obnovy vybraných druhov kultúrnych pamiatok.
k.
k. Použitie novotvaru pri obnove KP a nová tvorba v historickom prostredí

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GREGOR, P. -- GREGOROVÁ, J. -- KRÁĽOVÁ, E. -- KVASNICOVÁ, M. -- LALKOVÁ, J. Obnova pamiatok. Bratislava : Perfekt, 2008. 109 s. ISBN 978-80-8046-405-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 668

A
B
C
D
E
FX
36,5 %
24,1 %
22,2 %
12,7 %
4,5 %
0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Kristína Kiac (cvičiaci)
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Beata Polomová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. art. Martin Varga (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: