20. 1. 2020  12:24 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_PAD25_A - Prezentácia architektonického dedičstva II (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_PAD25_A
Názov predmetu: Prezentácia architektonického dedičstva II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
urbanizmus - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra je na cvičení klauzúrna práca za 20 bodov, za ústnu skúšku môže študent získať max. 80 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať spolu najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 70 bodov, na hodnotenie C najmenej 65 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 55 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z klauzúrnej práce získa menej ako 11 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať vedomosti z aplikácie metód pamiatkovej obnovy pri špecifiku typologických druhov historickej architektúry.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Prednášky (dotácia 12/12)
 
a.typológia historických objektov, súborov a urbanistických štruktúr, preferencia ich výskytu v jednotlivých slohových obdobiach
b.aplikácia metód pamiatkovej obnovy pri fortifikačných objektoch a súboroch
c.aplikácia metód pamiatkovej obnovy pri profesionálnej profánnej architektúre
d.aplikácia metód pamiatkovej obnovy pri profesionálnych sakrálnych objektoch a súboroch
e.aplikácia metód pamiatkovej obnovy pri ľudovej architektúre
f.aplikácia metód pamiatkovej obnovy pri ľudových technických pamiatkach
g.aplikácia metód pamiatkovej obnovy pri industriálnej architektúre
h.aplikácia metód pamiatkovej obnovy pri dopravných, železničných stavbách
i.aplikácia metód pamiatkovej obnovy pri mestských priestoroch

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GREGOROVÁ, J. -- LALKOVÁ, J. -- NAHÁLKA, P. -- ORAVCOVÁ, E. Prezentácia architektonického dedičstva. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2003. 140 s. ISBN 8022718378.
FIALA, A. -- GREGOR, P. -- GREGOROVÁ, J. -- HRAŠKOVÁ, N. -- HUSÁK, V. -- KATTOŠ, K. -- KVASNICOVÁ, M. -- MLYNKA, L. -- PAUČULOVÁ, Ĺ. -- PAULINY, P. -- POLOMOVÁ, B. -- URBANOVÁ, N. Prezentácia architektonického dedičstva II. Bratislava : Perfekt, 2008. 191 s. ISBN 978-80-8046-394-6.
GREGOROVÁ, J. Systémová prezentácia architektonického dedičstva - veda či fikcia ?. In POLOMOVÁ, B. -- POLÁKOVÁ, M. Bardkontakt 2009: Problematika mestských pamiatkových centier. Zborník prednášok. Bardejov 25.august 2009. Bardejov : Mesto Bardejov, 2009, s. 60--63. ISBN 978-80-970188-9-4.
GREGOROVÁ, J. Systémová prezentácia architektonického dedičstva pre prax. Projekt, s. 26--29.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 10

ABCDEFX
60,0 %20,0 %20,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Beata Polomová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: