19. 2. 2020  1:09 Vlasta
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_ANAT_D - Anatómia (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_ANAT_D
Názov predmetu: Anatómia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
• Vypracovanie grafického elaborátu cvičení v stanovenom rozsahu a v požadovanej kvalite. Výsledky cvičenia sa do celkového výsledku započítajú pomernou váhou 20%.
• Úspešné vykonanie skúšky.
V priebehu semestra bude jedna písomná previerka za 20 bodov, ostatné body sa pridelia na základe prezentovaných vedomostí.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.





 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o stavbe, funkciách a limitujúcich faktoroch činnosti orgánových sústav ľudského tela, ktoré súvisia s ľudskou prácou, používaním nástrojov, s dôrazom na otázky komfortu a taktilnej pohody ktoré sa uplatňujú pri ergonomickom riešení a slúžia ako podklad pre funkčné aspekty dizajnérskeho riešenia.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Bunky ,epitely, tkanivá a orgánové sústavy ľudského tela;
2. Koža, jej stavba, funkcie, limitujúce faktory, taktilná pohoda a komfort;
3. Krv a jej funkcie limitujúce ľudskú výkonnosť;
4. Podporno-pohybová sústava, stavba a funkcie kostí, limitujúce faktory;
5. Podporno-pohybová sústava, stavba a funkcie svalov, limitujúce faktory svalovej činnosti;
6. Obehová sústava, stavba a funkcie, limitujúce faktory ľudskej výkonnosti, svalová pumpa a pracovný komfort;
7. Tráviaca sústava, stavba a funkcie, ľudský metabolizmus, faktory limitujúce pracovnej výkonnosti,
8. Vylučovacia sústava, stavba a funkcie, limitujúce faktory;
9. Endokrinný systém stavba a funkcie;
10. Ľudské zmyslové orgány;
11. Centrálny nervový systém stavba a funkcie, neuro humorálna regulácia;
12. Autonómne systémy, sympatikus a parasympatikus;
13. Ľudská variabilita, základy biomechaniky a fyziologické aspekty ľudskej výkonnosti
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
POSPÍŠIL, M. Biológia človeka 1. Bratislava: UNIVERZITA KOMENSKÉHO, 2001. 285 s. ISBN 80-223-1579-6.
ČIHÁK, R. Anatomie 2. Praha: AVICENUM, 1988. 388 s.

Odporúčaná:
Hatiar, K.: .Funkčná anatómia II (ľudské možnosti a vlastnosti limitujúce pracovno-organizačné systémy) materiál predstavuje základnú informáciu pripravovanú pre špecialistov technického zamerania vypracovaný pre účely STU, zatiaľ v podobe rukopisu v elektronickej forme )

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 232

ABCDEFX
57,8 %18,5 %15,9 %6,5 %1,3 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: