19. 1. 2020  14:17 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_RET7_AU - Regionalita a tradície (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_RET7_AU
Názov predmetu: Regionalita a tradície
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
urbanizmus - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prostredníctvom individuálnych tém poslucháči spracovávajú vybrané lokality, vykonajú prieskum v teréne a zistenia prezentujú formou referátov na seminárnych cvičeniach.
Záverečná práca:rozsah textovej časti - min. 8 normostrán textu + fotodokumentácia, odovzdanie na CD.
 
Výsledky vzdelávania:
Skúmaním regionálnych špecifík ĽA sledujeme poznanie charakteristických znakov prostredia, sociálnej štruktúry vidieckej society a vôbec všetkého, čo vplývalo na tvorbu toho-ktorého typu obydlia a regionálny výraz domovej formy.
Ľudová architektúra na Slovensku bola počas celých dejín odolná voči módnym slohovým vplyvom a primárnu úlohu zohrávala vždy funkcia. Je silne naviazaná na prostredie, v ktorom vyrastá, hlavne materiálovo. Tvorí harmonický súzvuk s prírodou a poskytuje vynikajúce podmienky pre bývanie aj v porovnaní s novými domami. Nové nikdy samoúčelne nevytláčalo staré, overené stavebné postupy sa opakovali.
 
Stručná osnova predmetu:
Charakteristické znaky domovej formy sú v prednáškach predstavené podľa regiónov Slovenska. Obzvlášť je poukázané na výskyt priamej inšpirácie v novej tvorbe, následne sú analyzované príklady, ktoré sú nevhodným zásahom do prostredia.
V prednáškach sú vysvetlené regionálne znaky, špecifiká a rozdiely medzi jednotlivými zónami na Slovensku. Súčasťou je aj problematika rešpektovania regionálnych architektonických znakov v súčasnej tvorbe najmä obytného prostredia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MENCL, V. Lidová architektura v Československu. Praha : Academia, 1980. 630 s.
LIPTAY, J. -- LIPTAYOVÁ, Z. Máme chalupu. Bratislava : Obzor, 1986. 171 s.
LAZIŠŤAN, E. -- MICHALOV, J. Drevené stavby na Slovensku. Bratislava : Osveta, 1971. 190 s.
Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku. Bratislava : Ministerstvo kultúry SR, 1998. 345 s. ISBN 80-88880-23-8.
Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku: z pohľadu najnovších poznatkov archeológie a etnografie. Bratislava : Ministerstvo kultúry SR, 1998. 108 s. ISBN 80-88880-26-2.
THURZO, I. Ľudová architektúra na Slovensku. Bratislava : Vydaveľstvo PT, 2004. 165 s. ISBN 80-88912-76-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 15

ABCDEFX
66,7 %20,0 %6,7 %6,6 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Ivan Klas (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: