26. 1. 2020  19:43 Tamara
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_ATS3_D - Ateliérový seminár III (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_ATS3_D
Názov predmetu: Ateliérový seminár III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na osobných konzultáciách a 2 kritikách v priebehu semestra.
Osobná prezentácia na záverečnej obhajobe / prieskume ateliéru.
 
Výsledky vzdelávania:
Seminár dopĺňa a podporuje predmet Ateliér III. Seminár je rozšírením aktivít a súčasne podporou pre prácu študenta počas ateliérovej tvorby, kde je dôraz kladený na praktickú realizáciu diela.
Študent dokáže analyzovať a následne aplikovať technické riešenia do ateliérovej práce. Vie zostaviť prehľadný elaborát prvkov, materiálov a technologických riešení ako technickú podporu pre ateliérovú prácu, rovnako vypracovať teoretickú úvahu - esej o diele, ako efektívny dizajnérsky prezentačný nástroj.
 
Stručná osnova predmetu:
- Rešerš literatúry týkajúcej sa témy ateliérovej práce, práca s odbornými časopismi / katalógmi a súhrn grafických materiálov, ktoré by mali určiť smerovanie budúceho návrhu, spracovanie základných normových požiadaviek, pochopenie normových podmienok pri navrhovaní.
- Odborná exkurzia/prednáška vo vybratých firmách, konzultácie s profesijnými špecialistami (najmä zo spoločenskovedných a technických odborov)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PETELEN, I. -- HAVAŠ, P. -- DANIEL, P. Interiér. Bratislava: STU, 2003. 178 s. ISBN 80-227-1866-1.
ANTAL, J. Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. Bratislava: Verlag Dashöffer, 2000.
VINÁRČIKOVÁ, J.: ADMINISTRATÍVNY INTERIÉR. In: Zásady architektonického navrhovania stavieb. časť 7, diel 5, Bratislava: Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o., 2012 -- ISSN 1338-4449..
KOČLÍK, D. -- DANIEL, P. -- HRONSKÝ, M. -- KOTRADYOVÁ, V. Detail v interiéri. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015. 180 s. ISBN 978-80-227-4415-7.
NEUFERT, E. -- NEUFERT, P. Architect´s Data. Fourth Edition. Chichester : Wiley-Blackwell, 2012. 593 s. ISBN 978-1-4051-9253-8.
NEUFERT, P. -- NEFF, L. Dobrý projekt - správna stavba: Dom - byt - záhrada. Bratislava : Jaga, 2004. 235 s. ISBN 80-88905-98-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 93

ABCDEFX
75,3 %15,1 %7,5 %1,1 %1,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Peter Humaj (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Dušan Kočlík, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Peter Lehocký, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Zuzana Waszczuková (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: