12. 12. 2019  6:58 Otília
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_APD1_D - Ateliér priemyselného dizajnu I (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_APD1_D
Názov predmetu: Ateliér priemyselného dizajnu I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba8 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 11
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Základy dizajnu II (1_ZDIZ2_D)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovania predmetu je absolvovanie 2 kontrol rozpracovanosti (4. a 10. týždeň semestra) a záverečného prieskumu prác.
Prvá kontrola rozpracovanosti (vo 4. týždni semestra) tvorí max. 20 % z celkového hodnotenia. Prvá kontrola rozpracovanosti sa koná na úrovni ateliérového pedagóga. Študent prezentuje najmä výsledky rešerše, ideové skice (ručné alebo digitálne) a celkovú ideu návrhu.
Druhá kontrola rozpracovanosti (v 10. týždni semestra) tvorí max. 30 % z celkového hodnotenia. Druhá kontrola rozpracovanosti sa koná za účasti komisie zloženej z 3 pedagógov. Študent prezentuje najmä vizualizácie návrhu a pracovný model v primeranej kvalite a mierke.
Záverečný prieskum prác tvorí maximálne 50 % z celkového hodnotenia. Študent prezentuje verbálne a vizuálne svoju ateliérovú tvorbu. Vizuálnu zložku prezentácie tvorí najmä model (v primeranej mierke po dohode s ateliérovým pedagógom) a plagát (70 x 100 cm).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti a praktické zručnosti v oblasti tvorby jednoduchších dizajnérskych objektoch, ktoré svojou náročnosťou korešpondujú s výučbou a znalosťami získanými počas výučby na ostatných odborných predmetoch. Študent sa zdokonaľuje v poznatkoch, ktoré si už osvojil v 1.ročníku štúdia. Vyučujúci pedagóg po konzultácií s garantom predmetu zadá také témy, ktoré na úrovni primeranej schopnostiam a vedomostiam študentov vhodnou formou umožnia postupný rozvoj talentu a zručností každého študenta.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet Ateliér priemyselného dizajnu I. je zameraný na osvojenie si spôsobu myslenia v rovine dizajnérskej kreativity. Dôraz sa kladie aj na zdokonalenie v manuálnej zručnosti pri tvorbe modelu a prepojenia 2D kresliarskeho prejavu do trojrozmerného modelu. V závere semestra každý študent, ktorý absolvoval tento predmet v rozsahu hodinovej semestrálnej výmery, by mal byť schopný obhájiť svoj projekt vizuálne i verbálne.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FIELL, C. -- FIELL, P. -- BURKERTOVÁ, J. Design 20. století. Praha : Slovart, 2003. 190 s. ISBN 3822825751.
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dějin designu. Praha : Vysoká škola umělecko-průmyslová, 2004. 167 s. ISBN 80-86863-03-4.
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dejín dizajnu 1: od prehistórie po 2. svetovú vojnu : Príloha časopisu DE SIGN UM. Bratislava : Ministerstvo kultúry SR, 1998. 70 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 161

ABCDEFX
9,3 %32,3 %34,2 %17,4 %6,2 %0,6 %
Vyučujúci: Mgr. art. Tibor Antony (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Peter Humaj (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Petra Šištíková (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. akad. soch. Peter Humaj a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: