23. 1. 2020  15:19 Miloš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_APD3_D - Ateliér priemyselného dizajnu III (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_APD3_D
Názov predmetu: Ateliér priemyselného dizajnu III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba8 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 13
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Ateliér priemyselného dizajnu II (1_APD2_D)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
Podmienkou absolvovania predmetu je absolvovanie 2 kontrol rozpracovanosti (4. a 10. týždeň semestra) a záverečného prieskumu prác.
Prvá kontrola rozpracovanosti (vo 4. týždni semestra) tvorí max. 20 % z celkového hodnotenia. Prvá kontrola rozpracovanosti sa koná na úrovni ateliérového pedagóga. Študent prezentuje najmä výsledky rešerše, ideové skice (ručné alebo digitálne) a celkovú ideu návrhu.
Druhá kontrola rozpracovanosti (v 10. týždni semestra) tvorí max. 30 % z celkového hodnotenia. Druhá kontrola rozpracovanosti sa koná za účasti komisie zloženej z 3 pedagógov. Študent prezentuje najmä vizualizácie návrhu a pracovný model v primeranej kvalite a mierke.
Záverečný prieskum prác tvorí maximálne 50 % z celkového hodnotenia. Študent prezentuje verbálne a vizuálne svoju ateliérovú tvorbu. Vizuálnu zložku prezentácie tvorí najmä model (v primeranej mierke po dohode s ateliérovým pedagógom) a plagát (70 x 100 cm).
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom výučby je upevnenie získaných kreatívnych schopností formou tvorby zložitejších priestorových štruktúr s prihliadnutím na ich možné ekologické zaťaženie prírody, formou individuálnej ateliérovej výučby. Vyžaduje sa uplatnenie poznatkov z iných umeleckých, technických a vedných odborov, ktoré študenti už absolvovali počas štúdia (farba, ergonómia, rapid prototyping). Dizajnérske návrhy by mali akceptovať predpokladané možné technologické limity. Rozsahom a náročnosťou korešpondujú s výučbou a znalosťami získanými počas výučby na ostatných odborných predmetoch. Študent sa zdokonaľuje v poznatkoch, ktoré si už osvojil na predmete Ateliér priemyselného dizajnu II. Vyučujúci pedagóg po konzultácii s garantom predmetu zadá ateliérové témy, ktoré svojou náročnosťou primerane motivujú rozvoj talentu u každého študenta. Výstupom by mal byť návrh, koncept už zložitejšieho priemyselne „vyrobiteľného“ produktu.
 
Stručná osnova predmetu:

1.týždeň: Zadanie semestrálnych témy
2. – 3. týždeň: Výber témy,obsahovo vyvážená rešerš
4.týždeň:Kontrola rozpracovanosti I 
5.- 7.týždeň: Ateliérová práca na téme,korekcie
8.-10.týždeň:Pokračovanie v ateliérovej práci po korekciách
11.- 12.týždeň: Kontrola rozpracovanosti II., príprava na stavbu modelu.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FAIRS, M. Design 21. století: Nové ikony designu,od masového trhu k avantgardě. Praha : Slovart, 2007. 463 s. ISBN 978-80-7209-970-2.
Fairs, M.: Design 21. století : Nové ikony designu, od masového trhu k avantgardě. Praha: Slovart, 2007. 463 s. ISBN 978-80-7209-970-2. Praha: Slovart,, 2007. 463 s. ISBN 978-80-7209-970-2.
SPARKEOVÁ, P. Století designu. Praha: Slovart, 1998. 100 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 154

ABCDEFX
16,2 %40,9 %23,4 %14,9 %3,2 %1,4 %
Vyučujúci: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Peter Humaj (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Olah, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. akad. soch. Peter Humaj a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: