19. 11. 2019  22:31 Alžbeta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_STAV4_AU - Staviteľstvo IV (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_STAV4_AU
Názov predmetu: Staviteľstvo IV
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 5. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Staviteľstvo III (1_STAV3_AU)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
• Vypracovanie grafického elaborátu cvičení v stanovenom rozsahu a v požadovanej kvalite. Výsledky cvičenia sa do celkového výsledku započítajú pomernou váhou 20%.
• Úspešné vykonanie skúšky. Skúška prebieha kombinovanou formou. Písomná časť (kreslené schémy, detaily,texty) má pomernú váhu 70 %. Ústna časť má váhu 10% z celkového výsledku.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z oblasti konštrukcií zastrešenia halových priestorov (budov) na stredné a veľké rozpätie, vrátane riešenia strešných plášťov, získa znalosti z oblasti konštrukčných sústav jednoduchých výškových budov. Rozumie druhom nosných sústav konštrukcií zastrešenia, zásadám ich funkčného a empirického navrhovania a zobrazovania vo výkresoch. Dokáže rozumieť a analyticky zdokumentovať konštrukciu strechy vybraného halového objektu, dokáže analyticky zdokumentovať a koncepčne navrhnúť jednoduchšiu výškovú budovu.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Triedenie nosných halových konštrukcií zastrešenia. 2. Väzníkové a rámové konštrukčné sústavy. 3. Priestorové priehradové prútové konštrukcie zastrešenia. 4. Ťahané strešné konštrukcie. 5. Pneumatické a membránové konštrukcie. 6. Škrupinové a lomenicové konštrukcie zastrešenia. 7. Zavesené a podvesené konštrukcie, špeciálne vežové stavby. 8. Výškové budovy, ich tvar a nosné sústavy. 9. Výškové objekty skeletové, tubusové, jadrové a ich kombinácie. 10. Montované skeletové sústavy. 11. Montované stenové sústavy. 12. Ťažké obvodové plášte skeletov, výplňové a predsadené plášte (silikátová báza plášťov).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PŠENIČKA, F. Pozemní stavitelství-nosné konstrukce zastřešení. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1990. 100 s.
RŰHLE, H. Priestorové strešné konšrukcie 1,2. Bratislava: Alfa, 1992.
KOZÁK, J. Konštrukcie vysokých budov. Bratislava : Alfa, 1980. 229 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 580

ABCDEFX
1,2 %7,8 %17,4 %28,1 %38,1 %7,4 %
Vyučujúci: Ing. arch. Jozef Baláž, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: