9. 7. 2020  15:22 Lujza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_AN7M3_AU - Ateliér navrhovania VII (modul M 3) (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_AN7M3_AU
Názov predmetu:
Ateliér navrhovania VII (modul M 3)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba
8 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
13
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Ateliér navrhovania II (1_AN2_AU)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení Študijného poriadku FA STU v oblasti povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
• Odovzdanie elaborátu ateliérovej práce v stanovenom rozsahu a obsahu podľa zadania.
Miera započítania priebežného hodnotenia : 2 kontroly rozpracovanosti práce spolu - 50%, komisionálna obhajoba práce - 40%, hodnotenie vedúceho práce - 10%. Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % hodnotení v celkovom súčte. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z oblasti nových trendov navrhovania, ktoré determinujú architektúru poľnohospodárskych a priemyselných stavieb. Tieto predstavujú tiež transformačný proces v prvovýrobe, finalizácii a v priemyselnej výrobe. Dôraz je položený na výstup a experimentálne riešenia.Študent má schopnosti navrhnúť objekty výrobných stavieb orientované na netradičné typologické a architektonické formy výroby, ktoré reflektujú požiadavky doby, moderného priemyslu a ekologického poľnohospodárstva.
 
Stručná osnova predmetu:
Ateliér:
- analýza lokality, pôvodných hodnôt lokality, skúmanie predpokladov jej rozvoja
- analýza funkčno-prevádzkových vzťahov,
- dispozično-prevádzkové riešenie objektov výroby,
- architektonicko - kompozičné riešenie objektov - areálov
- hľadanie formy a výrazu architektúry, ktorý rešpektuje a odzrkadľuje funkciu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HLAVÁČEK, E. Architektura pohybu a proměn: Minulost a přítomnost průmyslové architektury. Praha : Odeon, 1985. 167 s.
ILKOVIČ, J. -- MEZIANI, Y. -- ILKOVIČOVÁ, Ľ. Architektúra energetických výrobní na báze plynu. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 168 s. ISBN 978-80-227-3632-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 8

ABC
D
EFX
25,0 %
25,0 %
37,5 %
12,5 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: