12. 11. 2019  8:51 Svätopluk
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_VKM3_AU - Vybrané kapitoly I (modul M3) (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_VKM3_AU
Názov predmetu: Vybrané kapitoly I (modul M3)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie ustanovení Študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby, absolvovanie kontrol rozpracovanosti, vypracovanie teoretickej práce v rozsahu 10 A4.
Miera započítania priebežných výsledkov : kontroly rozpracovanosti práce: 10%, prezentácia práce: 10%, odovzdaná práca : 30%. Ústna skúška : 50%. Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % hodnotení v celkovom súčte. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice Študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z nových trendov, ktoré ovplyvňujú architektúru poľnohospodárskych a priemyselných stavieb a sú prejavom transformačných procesov v oblasti prvovýroby, finalizácie a priemyselnej výroby. Dôraz sa kladie na nadobudnutie znalostí špecifík výroby a ich odraz v celkovom výraze stavieb, v konfrontácii s inovatívnymi riešeniami postavenými na ekologických princípoch výroby.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsah predmetu je delený na vybranú problematiku agrovýroby a priemyselnej výroby.
Reflektuje moderné agropodnikanie v architektúre a vidieckom priestore.
V navrhovaní priemyselných areálov odrážajú nové trendy firemnej kultúry a identity.
Témy prednášok:
1. Vysvetlenie základných pojmov, východiská tvorby moderných poľnohospodárskych stavieb. Súčasné trendy a kritériá ekologického dizajnu v nekonvenčnom poľnohospodárstve,
2. Vývoj priemyselných stavieb, moderný priemyselný park, funkčné zónovanie. Pracovné prostredie, človek ako súčasť výrobného procesu. Identita priemyslu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ILKOVIČ, J. Vybrané problémy výroby a architektúry vidieka. STU v Bratislave, 2003. 114 s. ISBN 8022719196.
ILKOVIČ, J. Priestorové aspekty transformácie priemyslu. Bratislava : STU FA, 2006. 133 s. ISBN 978-80-227-2584-2.
ILKOVIČOVÁ, Ľ. Identita architektúry priemyslu. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013. 99 s. ISBN 978-80-227-4104-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 8

ABCDEFX
62,5 %25,0 %12,5 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: