19. 1. 2020  7:54 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_ATS1_D - Ateliérový seminár I (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_ATS1_D
Názov predmetu: Ateliérový seminár I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sú konzultované:
- Aktivita počas seminárov – komunikácia na výzvy prednášajúceho, viditeľný pokrok študenta pri
príprave na hlavný ateliér;
- Účasť minimálne na 10 seminároch;
– Rešerš k téme zadanej ako ateliérová semestrálna práca.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má znalosti z oblasti metodickej práce pri príprave a realizácii konkrétnej úlohy v dizajnérskej profesii. Seminár je rozšírením aktivít a súčasne podporou pre prácu študenta počas Ateliérovej tvorby, kde je dôraz kladený na praktickú realizáciu diela. Študent má k dispozícii priestor pre získanie doplňujúcich teoretických informácií, ujasnenie si konceptu, rozšírenie pohľadu na problematiku, brainstorming a generovanie nápadov na pedagógom moderovanú diskusiu s profesnými špecialistami ale aj spolužiakmi. Je schopný diskutovať o diele, ktoré vzniká počas ateliérovej tvorby a to nielen v zmysle jeho opisu ale aj záznamu metodiky práce, problémov, pochybností objavujúcich sa v istých okamihoch tvorby. Študent dokáže svoje myšlienky a názory efektívne prezentovať a argumentovať. Ateliérový seminár poskytuje študentovi komplexnú podporu pre spracovanie Bakalárskej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
• získavanie a spracovanie údajov, ktoré budú využívané pri riešení ateliérového zadania.
Príprava na konzultácie s profesijnými špecialistami (najmä zo spoločenskovedných a 
technických odborov);
• Stratégie rešeršovania, analýz a spracovanie údajov;
• Získavanie nových tvorivých podnetov z diskusií na semináre, otváranie myslenia pre
komplexné riešenie ateliérového zadania;
• podnety a užitočné rady pre spracovanie bakalárskej práce.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava : STIMUL, 1998. 118 s. ISBN 80-85697-82-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 104

ABCDEFX
50,0 %20,2 %17,3 %9,6 %2,9 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Matej Rudinský (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Zuzana Waszczuková (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: