23. 11. 2019  3:40 Klement
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_SEH_D - Semiotika a hermeneutika (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_SEH_D
Názov predmetu: Semiotika a hermeneutika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sú konzultované:
- 3 eseje na prednášané témy – zadáva prednášajúci podľa reakcií študentov na obsah predmetu;
- Aktivita počas prednášok – komunikácia na výzvy prednášajúceho;
- Účasť minimálne na 10 prednáškach a cvičeniach.

Odovzdané eseje a aktivita počas diskusií je podmienkou pre získanie zápočtu a absolvovanie skúšky. Tvoria 40% hodnotenia predmetu.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent chápe vzťah medzi dizajnom, semiotikou a hermeneutikou, medzi navrhovaním, tvorbou a semiotikou. Dokáže vysvetliť základné pojmy semiotiky a myšlienky aplikovanej semiotiky, ako aj historické súvislosti – ako môžu byť chápané v architektúre a dizajne. Vie vysvetliť problematiku štrukturalistického pohľadu na objekty semiózy a semiosféry. Rozumie princípom komunikácie všeobecne, komunikačnému efektu i jazyku produktu architektúry alebo dizajnu.
Dokáže rozvíjať schopnosť komunikovať rečou znakov. Chápe ako dielo prostredníctvom svojej formy komunikuje (obsah) svojmu okoliu. Chápe aký význam a rolu majú znaky, jazyk predmetu v tvorbe, projektovaní a konštruovaní. Študent spája vedomostí a skúseností z iných predmetov, tak aby viedli k vytvoreniu moderného, účelného a dobre identifikovateľného produktu o ktorý bude mať trh primeraný záujem – ide o zručnosti, ktoré sú v súčasnosti kritické pre tvorbu v multikulkturálnom, globalizovanom svete.
 
Stručná osnova predmetu:
• úvod do problematiky predmetu, cvičenie v identifikácii znakov;
• vysvetlenie základných a súvisejúcich pojmov predmetu Semiotika, Hermeneutika, znaky.
História semiotiky všeobecne;
• semiotika v architektúre, Semiotika v dizajne a v škole architektúry či dizajnu;
• štrukturalizmus, konotácie a denotácie, komunikácia a jej semiotické nástroje;
• jazyk a reč produktu architektúry a dizajnu – slová z tvarov, farieb, dezénov… ;
• kritická semiotika – Hodnotenie zrozumiteľnosti vytvoreného alebo očakávaného posolstva;
• ukazovanie a predvádzanie pomocou znakov;
• problém multikulturálneho vnímania znakov a ich výklad;
• interpretácia, forma a súvislosti v architektúre a dizajne – semiotické vyjadrenie úžitkov
(naplnenia potrieb a želaní);
• vývoj nových produktov – Gestalt, dobrý a zlý tvar, atraktivita a krása, organické alebo
umelé tvary, produktová symbolika;
• znaky a predstava. Uniforma a uniformita (identita),viditeľnosť, neviditeľnosť a kamufláž,
štýl, sloh, imidž, móda, fetiš, ideál, idol, čistota, senzácia, tendencie a –izmy;
• projektovanie nových produktov a sociálne, kultúrne, politické, komunikačné symboly,
semiotika v marketingu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 94

ABCDEFX
60,6 %20,2 %14,9 %4,3 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: