19. 11. 2019  15:09 Alžbeta
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_TMD_D - Teória a metodológia dizajnu (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_TMD_D
Názov predmetu: Teória a metodológia dizajnu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sú konzultované:
- 3 eseje na prednášané témy – zadáva prednášajúci podľa reakcií študentov na obsah predmetu;
- Aktivita počas prednášok – komunikácia na výzvy prednášajúceho;
- Účasť minimálne na 10 prednáškach.

Odovzdané eseje a aktivita počas diskusií je podmienkou pre absolvovanie skúšky.
Tvoria 40% hodnotenia predmetu.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa orientuje v základných pojmov v oblasti dizajnu. Druhy dizajnu, Sféry dizajnu.
Dokáže vysvetliť súvislostí medzi dizajnom ako umeleckou disciplínou, vedou a nástrojom navrhovania výrobkov. Rozumie historickým súvislostiam a vplyvom na dizajn počas jeho vývoja. Chápe význam dizajnu v perspektíve nasledujúcich desaťročí. Vníma a vie fázovať dizajnérskeho navrhovanie. Dizajnérovu prácu chápe ako sled systémových metodických krokov integrujúcich rozmanité vedecké, inžinierske a výtvarné disciplíny. Používa perspektívne nástroje tvorby a prezentácie výsledkov práce – diela.
Dokáže rozvíjať vlastné schopnosti pracovať ako individuálny alebo tímový dizajnér, ovláda niketoré manažérske zručnosti pre vedenie dizajnérskeho tímu. Chápe význam psychologických aspektov vplývajúcich na dizajnérovo dielo a jeho uplatnenie. Dokáže hodnotiť dizajnérske diela v rozmanitých podmienkach a podľa relevantných kritérií. Uvedomuje si komplexnú zodpovednosť za dielo, za efektivitu a profesionalitu výstupov tvorby ale aj nárokov na etiku tvorby.
 
Stručná osnova predmetu:
• Úvod do obsahu a významu predmetu;
• Vysvetlenie základných a súvisejúcich pojmov predmetu. Dizajn ako umenie, veda, metóda
tvorby a navrhovania, Druhy dizajnu, Sféry dizajnu;
• Dizajn včera, dnes a zajtra. História, dejinné súvislosti a vplyvy na dizajn. Perspektívy a 
prognózy vývoja dizajnu a navrhovania;
• Systémový a metodický prístup v dizajne a navrhovaní, Fázy navrhovania, "Brief" Investor/
Dizajnér Informačná fáza – Problematika rešeršovania;
• Analytická fáza – jednotlivé typy analýz – komplexné posúdenie nárokov na návrh;
• Návrhová fáza – napĺňanie požiadaviek z jednotlivých analýz;
• Rozhodovacia fáza, Stanovenie kritérií pre rozhodovanie, Proces výberu optimálneho riešenia;
• Fáza kalkulácie, Hodnotová analýza, Analýza hodnotového a realizačného reťazca, Nákladová
analýza – prispôsobovanie návrhu výrobnému procesu, výrobným materiálom a technológiám;
• Modelovanie dizajnérskeho diela v jednotlivých etapách tvorby, overovanie funkčnosti,
očakávaní a identifikácie diela;
• Organizácia práce dizajnéra jednotlivca a dizajnérskeho tímu, time-management;
• Psychologické aspekty determinujúce dizajnérske dielo – výrobok: (Ľudské) Myslenie,
• Vnímanie, Interpretácia formy, Zameriavanie a udržiavanie pozornosti, Motivácia, Cítenie
a vnímanie, Rozhodovanie, Robenie chýb, Správanie sa davu, Správanie sa v strese
a nebezpečenstve;
• Hodnotenie dizajnérskeho diela podľa rozmanitých kritérií a prístupov, Etické aspekty práce
dizajnéra.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Jelenčík, B.: DIZAJN. Čo by ste sa ešte radi dozvedeli? Teória a metodológia dizajnu pre všetkých, ktorí nemajú čas, Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, 2014, ISBN ..
PETRÁNSKY, Ľ. Teória a metodológia designu. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1994. 117 s. ISBN 8022803189.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 128

ABCDEFX
58,6 %17,2 %19,5 %4,7 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: