12. 11. 2019  8:50 Svätopluk
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_USD_D - Úvod do štúdia dizajnu (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_USD_D
Názov predmetu: Úvod do štúdia dizajnu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-Aktivita počas prednášok – komunikácia na výzvy prednášajúceho;
-Účasť minimálne na 10 prednáškach.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent prvého ročníka pripravený na úspešné a efektívne zvládnutie 6 ročného študijného programu DIZAJN. Študent chápe systému práce študenta v univerzitnom prostredí, je zorientovaný v predmetoch i v akademických procesoch Ústavu dizajnu, ktorými realizuje svoje ciele a napĺňa svoje poslania v príprave budúcich profesionálov.
Úspešným výsledkom vedenia vzdelávania v predmete je vysoko motivovaný študent s exaktnými vedomosťami o nárokoch štúdia, dôvodoch špecifických vzdelávacích procesov, vedomý si potreby nezastupiteľného osobného prínosu pri transformácii na budúceho komplexne pripraveného, kompetentného, zrelého profesionála odchádzajúceho zo školy do praxe.
 
Stručná osnova predmetu:
• nevyhnutné formálne požiadavky školy, administratíva, organizácia života na škole
• osobné vízie, ciele, pohnútky ku štúdiu dizajnu – prečo práve dizajn bude mojim povolaním;
• dizajn, o čo ide? Čo prax vníma ako dizajn a výsledky jeho tvorivej činnosti?;
• kompetentnosti profesionálneho dizajnéra (potrebné vedomosti, skúsenosti, zručnosti) pre
výkon povolania;
• čo by mal študent vedieť a dokázať po absolvovaní jednotlivých ročníkoch a úrovniach
štúdia(rozdiel medzi bakalárskou a magisterskou úrovňou);
• Ústav dizajnu FA STU, jeho vízia, poslanie, ciele, dlhodobý program a prístupy ku
riešeniu jednotlivých výziev pri štúdiu;
• čo znamená špecializácia na Produktový dizajn. V akých sférach a druhoch dizajnu môže
absolvent najefektívnejšie pôsobiť v praxi;
• prehľad kľúčových predmetov a ateliérov v študijnom programe DIZAJN;
• špecifiká štúdia umeleckých odborov;
• time-manažment a ovládnutie protichodných požiadaviek štúdia i osobného života,
psychohygiéna počas štúdia;
• zvládanie stresu a základy správnej komunikácie v akademickom prostredí;
• autorské dielo a potreba jeho ochrany – základy v prístupe k ochrane duševného majetku
tvorcu ale aj školy, plagiatorstvo.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Jelenčík, B.: DIZAJN. Čo by ste sa ešte radi dozvedeli? Teória a metodológia dizajnu pre všetkých, ktorí nemajú čas, Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, 2014, ISBN ..

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 206

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. akad. soch. Peter Humaj (prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: