12. 11. 2019  9:43 Svätopluk
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_LSC1_AU - Letná škola - CAD I (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_LSC1_AU
Názov predmetu: Letná škola - CAD I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (výberový), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (výberový), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu letnej školy študent absolvuje prezentáciu získaných poznatkov v problematike digitálneho navrhovania. Podmienkou je splnenie obsahových a formálnych požiadaviek na spracovanie zadania letnej školy a záverečnej prezentácie.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehlbujúce vedomosti v oblasti digitálnych technológií v architektúre a urbanizme, digitálneho modelovania, vizualizácie a prezentácie návrhu digitálnou formou resp. aj formou fyzických modelov.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na overenie a prehĺbenie základných poznatkov a praktických zručností v oblasti digitálnych technológií v architektúre a urbanizme, digitálne modelovanie, vizualizáciu a prezentáciu návrhu formou sústredenej výučby. Predmet pozostáva zo súboru prednášok na zvolenú tému, ktoré realizujú domáci a zahraniční pedagógovia a odborníci z praxe. Jeho súčasťou je vlastné tvorivé spracovanie zadanej témy modelového zadania (územie, architektonický objekt a pod.) v dostupných aplikáciách (CAD, BIM, SketchUp, Rhinoceros, V-Ray, 3D Studio a pod.)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MEČIAR, I. Elektronický zdroj :.  [online]. 2014. URL: http://www.sketchupexpert.sk/google-sketchup/.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 243

ABCDEFX
66,3 %24,3 %7,4 %1,2 %0,8 %0 %
Vyučujúci: Ing. arch. Nina Jančová (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: