19. 1. 2020  9:20 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_PPN_AU - Počítačová podpora navrhovania (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_PPN_AU
Názov predmetu: Počítačová podpora navrhovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 3. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú tri - štyri seminárne zadania, ktoré treba spracovať v digitálnej forme a záverečná klauzúrna práca, ktorá sa spracúva v digitálnom tvare aj v tlačenom výstupe (doporučene 2x A3). Hodnotia sa seminárne zadania po 10 bodov a záverečná klauzúra 60 - 70 bodov.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo základov spracovania projektu v digitálnom tvare. Dokáže digitálne vymodelovať zvolený RD, osadený do terénu, vytvoriť pôdorysy, rezy, pohľady, základné vizualizácie. Dokáže spracovať výstupy v zodpovedajúcej grafickej a technickej kvalite architektonickej štúdie.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na základy počítačovej podpory navrhovania, technické a programové prostriedky počítačovej grafiky. Na seminároch sa preberajú 2D a 3D príkazy AutoCADu, SketchUpu, resp. iných komplexných BIM systémov (ArchiCAD, Allplan, Revit), nastavenia , zobrazenia, tvorba výkresovej dokumentácie s praktickou aplikáciou na konkrétnych zadaniach a klauzúrach.
Stručná osnova:
- Úvod do problematiky, základné pojmy, prostredie AutoCADu, SketchUpu (variantne iného CAD/BIM systému), tvorba základných objektov a ich editácie;
- Modelovanie prvkov stavby, zmena parametrov prvkov, výstupy parametrov v projekčnej dokumentácii – výkazy materiálov, generovanie kót a popisu;
- Rôzne druhy zobrazovania – pôdorys, pohľad, rez, axonometria, perspektíva;
- Základy vizualizácie a prezentácie návrhu;
- Spracovanie výkresovej dokumentácie, príprava tlače;
- Spracovanie zadaní a klauzúrnej práce – architektonická štúdia zvoleného RD, 2D výkresy a 3D prezentácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FOŘT, P. -- KLETEČKA, J. AutoCAD 2010. Praha: Computer Press, 2009. 384 s.
SPIELMANN, M. AutoCAD. Praha: Computer Press, 2010. 432 s.
MEČIAR, I. videotutoriály SketchUp.  [online]. 2013. URL: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0E3565D6BBD0F87A.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 791

ABCDEFX
66,4 %22,5 %10,5 %0,6 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. arch. Nina Jančová (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: