25. 10. 2020  18:28 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_AN7M7_AU - Ateliér navrhovania VII (modul M 7) (FAD - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
1_AN7M7_AU
Názov predmetu:
Ateliér navrhovania VII (modul M 7)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba8 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
13
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Ateliér navrhovania II (1_AN2_AU)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU v oblasti povinnej účasti na jednotlivých formách výučby, odovzdanie elaborátu ateliérovej práce v stanovenom rozsahu a obsahu podľa zadania.
Miera započítania priebežného hodnotenia : kontroly rozpracovanosti práce: 50%, komisionálna obhajoba práce: 40%, hodnotenie vedúceho práce: 10%. Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % hodnotení v celkovom súčte. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Na zadanej ateliérovej úlohe študent dokáže uplatniť doterajšie znalosti z oblasti výtvarných, typologických a technicko-konštrukčných disciplín, preukazuje schopnosť tvorivo a integrujúco aplikovať doterajšie zručnosti. V ateliéri modulu M7 - Konštrukcie v architektúre si študenti prehlbujú vedomosti z architektonického navrhovania budov (stavieb) s dôrazom na poslanie a priemet konštrukcií v architektúre. Špecifický dôraz je položený uplatnenie progresu architektonicko - konštrukčného a materiálového riešenia.
 
Stručná osnova predmetu:
Analytická časť - oboznámenie sa s lokalitou, študium typológie k zadanej téme.
Vypracovanie ideového návrhu, ktorý študent predkladá na 1. kontrole rozpracovanosti.
Návrhová časť s prehĺbením architektonicko-konštrukčného konceptu v závislosti od zadanej témy - predstanuje podrobnejšie rozpracovaný architektonický návrh, ktorý sa predkladá na 2.kontrole rozpracovanosti
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
NEUFERT, E. Navrhováni staveb. Praha: Consultinvest, 2000.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 12

A
B
C
D
E
FX
58,3 %
16,7 %
8,3 %
8,3 %8,4 %0 %
Vyučujúci:
Ing. arch. Andrej Alexy (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Andrej Maciak, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 4. 2019
Schválil:
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: