18. 2. 2020  3:06 Jaromír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_STAV3_AU - Staviteľstvo III (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_STAV3_AU
Názov predmetu: Staviteľstvo III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 3. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
• Vypracovanie grafického elaborátu cvičení v stanovenom rozsahu a v požadovanej kvalite. Výsledky cvičenia sa do celkového výsledku započítajú pomernou váhou 20%.
• Úspešné vykonanie skúšky. Skúška prebieha kombinovanou formou. Písomná časť (kreslené schémy, detaily, písomné texty) má pomernú váhu 70 %. Ústna časť má váhu 10% z celkového výsledku.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z oblasti konštrukcií šikmých a plochých striech na malé rozpätia, rozumie zásadám kategorizácie a princípom navrhovania konštrukčných sústav krovov, plochých striech a strešných plášťov. Získa všeobecné znalosti z oblasti konštrukcií drevostavieb. Dokáže navrhnúť a zobraziť konštrukciu šikmej a plochej strechy nad stredne zložitým pôdorysom z hľadiska materiálovo-technologických možností.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Všeobecný úvod do problematiky striech
2. Šikmé strechy (dotácia
3. Úsporné krovy, krovové sústavy s použitím iných druhov materiál
Strešné krytiny šikmých striech, stavebno - klampiarske práce
4. Ploché strechy -jednoplášťové strechy
Ploché strechy dvojplášťové strechy
Ploché strechy - vegetačné strechy
5. Drevené stavby zrubové
Novodobé drevené konštrukčné sústavy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JELÍNEK, F. Konstrukce pozemních staveb-prvky zastrešení. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1985. 152 s.
OLÁH, J. -- RUSNÁK, R. -- URBÁNEK, M. -- ŽIAK, V. Konštrukcie pozemných stavieb III: Strechy budov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 205 s. ISBN 978-80-227-3920-7.
OLÁH, J. -- MIKULÁŠ, M. Krytiny a doplnkové konštrukcie striech. Bratislava : Jaga, 1997. 184 s. ISBN 80-967676-9-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 796

ABCDEFX
3,5 %9,9 %21,2 %32,7 %29,8 %2,9 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Roman Rosina (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Vdolečková (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: