20. 11. 2019  12:43 Félix
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_APR1_AU - Architektúra a prostredie I (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_APR1_AU
Názov predmetu: Architektúra a prostredie I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 3. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Téma prednášky alebo súbor tém predstavujú zadanie úlohy na cvičenie. Prezentácia spracovanej témy a odovzdanie elaborátu podľa vopred stanoveného harmonogramu predstavuje priebežné hodnotenie, za každú spracovanú úlohu_tému, jej prezentáciu a včasné odovzdanie získava študent určitý počet bodov. Študent spracováva 3 témy, prvá je nazvaná Susedia a je zameraná na hodnotenie vzťahov medzi jednotlivými budovami, druhou témou je Architektúra extrémov zameraná na architektúru v rozličných klimatických podmienkach, tretia téma je Ekologická architektúra. Predmet končí bodovaným záverečným písomným testom. Výsledné hodnotenie študenta je dané súčtom bodov za seminárne práce a test.
 
Výsledky vzdelávania:
Architektúra je formovaná materiálnymi, technickými, spoločenskými a kultúrnymi činiteľmi. Jedným z výrazných formotvorných činiteľov je prostredie, ktoré architektúru obklopuje, ktorého je jeho neoddeliteľnou súčasťou, a ktoré sama vytvára. V predmetu študent získa vedomosti o väzbách človeka a architektúry ako vytvoreného prostredia, o vzájomných vzťahoch medzi budovami a ich užším i širším okolím a pochopí základné princípy architektonickej a urbanistickej tvorby v súlade so stratégiou udržateľného života.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet predstavuje úvod do problematiky tvorby prostredia, resp. pochopenia architektúry a urbanizmu, ako vytvoreného prostredia a vzájomných väzieb jednotlivých zložiek, t.j. človeka, architektúry a prírodného prostredia. Ťažiskom predmetu je cyklus prednášok. Prvé prednášky sú venované základným pojmom, ako architektúra, ekológia, prostredie, človeku a jeho vnímaniu prostredia a vplyvy prostredia na formovanie architektúry. Ďalšie prednášky sú venované úlohe energie v architektúre, využitiu alternatívnych zdrojov energie, alternatívnym stavebným materiálom a technológiám, ktoré nemajú negatívne dopady na životné prostredie. Tento blok prednášok uzatvára prehľad rôznych pohľadov na ekologickú architektúru. Záverečný blok prednášok je zameraný na širší kontext, t.j. na ekologické sídliská, na zelené mestá, solárne mestá a pohľad na urbanizmus cez prizmu ekológie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KEPPL, J. Ekologicky viazaná tvorba: Kontexty architektúry a ekológie. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 184 s. ISBN 80-227-1532-8.
KRAJCSOVICS, L. -- ŠÍP, L. Solárne mestá : Uplatnenie stratégie solárnych miest v podmienkach Slovenska. Bratislava: Fakulta architektúry STU, 2010. ISBN 978-80-227-3333-5.
PIFKO, H. -- ŠPAČEK, R. -- KRAJCSOVICS, L. -- ZERVAN, M. -- KIERULF, B. -- KIERULFOVÁ, Z. -- MARTIN, P. -- PIFKOVÁ, T. -- ŠIMKOVICOVÁ, Ľ. -- ŠIMKOVIČ, V. -- POLÁKOVÁ, K. Efektívne bývanie. Bratislava : Eurostav, 2008. 174 s. ISBN 978-80-89228-16-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 693

ABCDEFX
34,3 %39,0 %18,8 %6,2 %1,6 %0,1 %
Vyučujúci: Ing. arch. Gabriel Ciglan (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
MArch Marek Lüley (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Klára Macháčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Karolína Sásiková (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Tibor Varga, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: