24. 10. 2020  3:01 Kvetoslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_LSAU1_AU - Letná škola AU I (FAD - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
1_LSAU1_AU
Názov predmetu:
Letná škola AU I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (výberový), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (výberový), 7. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
• Vypracovanie grafického elaborátu cvičení v stanovenom rozsahu a v požadovanej kvalite. Výsledky cvičenia sa do celkového výsledku započítajú pomernou váhou 100%.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehlbujúce poznatky a zručnosti vo vybranej tematickej oblasti študijného odboru netradičnou formou sústredenej výučby. Pozostáva zo súboru prednášok na zvolenú tému a praktického riešenia zadanej témy.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na overenie a prehĺbenie základných poznatkov a praktických zručností v študijnom odbore netradičnou formou sústredenej výučby.Predmet pozostáva zo súboru prednášok na zvolenú tému, ktoré realizujú domáci a zahraniční pedagógovia a odborníci z praxe. Jeho súčasťou je tvorivé spracovanie zadanej témy. Témou práce je riešenie modelového zadania (územie, architektonický objekt a pod.) Preferuje sa práca v skupinách a spolupráca rozličných študijných zameraní, programov, resp. škôl architektúry.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Neufert,E Bau- Entwurfslehre. Berlin: Verlág, 2000. 300 s.

Odporúčaná:
Literatúra je závislá od témy zadania.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 184

A
B
C
D
EFX
84,8 %11,4 %1,1 %2,7 %0 %0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. akad. soch. Milan Lukáč (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 4. 2019
Schválil:
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: