9. 12. 2019  19:51 Izabela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 57775_5I - ŠS - Teória a metodológia architektonickej tvorby (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 57775_5I
Názov predmetu: ŠS - Teória a metodológia architektonickej tvorby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 0
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: Ing. arch. Andrej Alexy (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Martin Kusý (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Paňák (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ľubomír Závodný (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: