13. 12. 2019  2:00 Lucia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 57776_5I - ŠS - Teória a metodológia urbanistickej tvorby (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 57776_5I
Názov predmetu: ŠS - Teória a metodológia urbanistickej tvorby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 0
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. podmienkou je úspešné absolvovanie nasledovných predmetov:

a) Ateliér I - III
b) Územné plánovanie
c) Teória architektúry a urbanizmu
d) Urbanistická ekonómia
e) Územný manažment a marketing

2. podmienkou je predloženie súborného portfólia z Ateliérov I-III v zmysle zásad tvorby portfólií z ateliérových tvorieb.
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 3. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 03. 10. 2019.

Typ výstupu: