19. 11. 2019  15:52 Alžbeta
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 57774_5B - ŠS- Konštrukcie, technológie, podmieňujúce vzťahy v dizajne (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 57774_5B
Názov predmetu: ŠS- Konštrukcie, technológie, podmieňujúce vzťahy v dizajne
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 0
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. podmienkou je úspešné absolvovanie nasledovných predmetov:

a) Strojárska technológia II
b) Dejiny dizajnu II
c) Výroba, vlastnosti a spracovanie plastov

2. podmienkou je predloženie súborného portfólia z Ateliérov priemyselného dizajnu I-V podľa zásad tvorby portfólií z ateliérových tvorieb.
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Marián Králik, ArtD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Milesich, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 3. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 03. 10. 2019.

Typ výstupu: