12. 12. 2019  0:04 Otília
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_VPR_U - Verejné priestory (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_VPR_U
Názov predmetu: Verejné priestory
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: urbanizmus - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z najnovších poznatkov v problematike tvorby, o koncepčných hľadiskách navrhovania, projektovania, plánovania a realizácie verejných urbánnych priestorov
 
Stručná osnova predmetu:
1. Typológia verejných urbánnych priestorov. Štruktúra verejných mestských priestorov. Funkčné, prevádzkové, estetické, sociopsychologické požiadavky na mestské priestory
2. Úvod predmetu. Úvod do problematiky, definícia pojmov . Stručný prehľad vývoja problematiky. Zaradenie exteriérových stavieb v polohe výkonu povolania architekt
3. Urbanisticko -koncepčné hľadiská tvorby mestského interiéru. Hierarchická diferenciácia verejných mestských priestorov v organizme mesta. Vzťah urbanistickej koncepcie mesta, územného plánu mesta a zóny k tvorbe VP
4. Mobiliár. Prvky a súbory mobiliáru mestského interiéru, originál a katalógový produkt, moderné a historizujúce, súdobé dizajnérske trendy v tvorbe mobiliáru
5. Mobiliár. základné typologické požiadavky, konštrukčné, dizajnérske a realizačné hľadiská
6. Povrchy. Architektúra povrchov, koncepčné otázky pri tvorbe povrchov, dizajnérske možnosti, merítko, štruktúra a textúra, sklonitosti, koncepcia odvodnenia
7. Povrchy. materiály a ich vlastnosti, základné typy konštrukcií
8. Zeleň v mestskom interiéri. Koncepcia zelene, typológia zelene v mestskom interiéri, druhy a vlastnosti,
základné požiadavky na projektovanie, výsadbu a údržbu
9. Výtvarné diela v mestskom interiéri. Typológia výtvarných diel mestského interiéru ( sochy, tabule, logo, výtvarné prvky v dlažbe, prvky náznakovej rekonštrukcie ako výtv. dielo, fontány
10. Iluminácia mestského priestoru. Výtvarné hľadiská, scenár, svetlotechnické požiadavky na osvetlenie priestoru, druhy osvetlenia.
11. Špeciálne otázky tvorby mestského interiéru. Socio - psychologické hľadiská tvorby mestského interiéru, bezpečnosť, bezbariérovosť -- požiadavky, normy, príklady
12. Realizačné otázky. Štúdia, projekt, stavby, horná a spodná stavba, realizácia, autorský dozor, autorské zmeny počas realizácie, užívanie

Cvičenia : Zadanie zamerané na spracovanie vybraného problému problematiky verejných priestorov (zeleň, výtvarné diela, osvetlenie, povrchy...) alebo je zamerané na analýzu konkrétneho verejného priestoru v slovenskom sídle a v jeho porovnaní s podobným riešením v zahraničí.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GEHL, J. -- GEMZOE, L. Nové městské prostory. Šlapanice : ERA group, 2002. 263 s. ISBN 80-86517-09-8.
BLATOVÁ, T. Veřejný prostor. Veřejná prostranství: sborník z konference AUÚP, Znojmo 21.-22.11.2013. 1.. vyd. Brno : Ústav územního rozvoje, 2013. 79 strany. ISBN 978-80-87318-27-0.
KOVÁČ, B. Význam a miesto peších zón v organizme mesta. In Minulosť a perspektívy peších zón na Slovensku: Zborník referátov z vedeckej konferencie usporiadanej SAS a FA STU v Martine 4.6.2003. Bratislava : Aprojekt, 2003, s. 4--5. ISBN 80-88757-25-8.
KOVÁČ, B. Tvorba verejných priestorov. Creation of public spaces. Urbanita, s. 24--27. ISSN 0139-5912.

Odporúčaná:
BENITEZ, P.C. et col: Urban Landscsape, LOFT Barcelona 2007, ISBN 978-84-95832-36-8
GEHL,J., GEMZOE,L.: Nye Byrun, ISBN 87 - 7407-233-1

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 30

ABCDEFX
63,3 %26,7 %10,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Beata Polomová, PhD. (prednášajúci)
Ing. arch. Eva Putrová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: