29. 1. 2020  3:41 Gašpar
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_VKUP_U - Vybrané kapitoly územného plánovania (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_VKUP_U
Názov predmetu: Vybrané kapitoly územného plánovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
urbanizmus - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Praktická časť : Hodnotenie kvality spracovania zadania cvičenia tvorí 50% bodov celkovej klasifikácie predmetu. Študent absolvuje min. 3 špeciálne prehlbujúce konzultácie zadania.
Teoretickú časť absolvuje študent formou ústnej skúšky, ktorá je zameraná na odbornú diskusiu a hodnotenie spracovaného zadania.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa doplňujúce vedomosti a informácie z vybraných a aktuálnych otázok teórie, metodológie a tvorby územnoplánovacej dokumentácie ako aj hmotovoprávnych a procesnoprávnych aspektov územného plánovania.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné okruhy prednášok :
Architekt a územie;
Urbanistická stabilita a etika;
Regionálne štruktúry osídlenia;
Vidiecke sídlo ;
Architekt a výkon povolania urbanistu;
Miera a metodika regulácie

Cvičenia :
Zadanie zamerané na spracovanie vybranej témy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. Aktuálny vývoj teórie urbanizmu a nové trendy v priestorovom plánovaní. Bratislava: Road, 2000. 406 s. ISBN 80-88999-01-4.
KOMRSKA, J. -- KOVÁČ, B. Metódy, techniky a nástroje územného plánovania na lokálnej úrovni. In BELČÁKOVÁ, I. -- GÁL, P. Nástroje priestorového plánovania v kontexte transformácie a európskej integrácie: Current Legislation and Standards of Spatial Planning in Social Transformation and European Integration. Bratislava : FA STU- ROAD, 2000, s. 144--155. ISBN 80-88999-03-0.

Odporúčaná:
KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. Recent develpoment in urban and rural Theories and new Trends in Spatial Palnning, Bratislava: Road, 2000. 406 s. ISBN 80-88999-01-4

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 11

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: