23. 11. 2019  2:11 Klement
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_PTYP_D - Prototypovanie (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_PTYP_D
Názov predmetu: Prototypovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Základy strojného inžinierstva (1_ZSIN_D)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou na absolvovanie predmetu je proces výroby prototypu produktu zameraného na kvalitu a precíznosť. Študent by si mal osvojiť poznatky, ktoré mu napomôžu v praxi pri zhmotňovaní myšlienky. Výstupom predmetu je prototyp vytvorený pomocou rôznych digitálnych technológií. Model je nakoniec hodnotený na základe finálnej kvality. Hodnotená je tiež aktivita študenta pri tvorbe, konzultáciách a vzdelávacom procese.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámenie študenta s praktickými riešeniami spájajúcimi sa s prípravou prototypu. Študent si má osvojiť vedomosti, ktoré mu napomôžu pri výrobe modelu. Predmet je sústredený na remeselnú, technickú a technologickú podporu vytvárania hmotných diel. Študent by mal zvládnuť softvérové vybavenie digitálnych technológií. Pedagóg sprostredkúva vedomosti, ktoré napomáhajú študentovi vytvoriť model s atribútmi kvality nevyhnutnej pri prezentácii dizajnu.
 
Stručná osnova predmetu:
Prototypovanie je predmet na ktorom sa majú študenti oboznámiť s technikami a technológiami 3D tlače, CNC zariadení, vákuovania a postupmi vedúcimi ku kvalitnému produktu. Prvým krokom je návrh tvaru, nasleduje plánovanie postupu výroby, počítačová podpora, výber materiálov a ich následné spracovanie až po povrchovú úpravu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KULA, D. -- TERNAUX, É. -- HIRSINGER, Q. Materiology. Průvodce světem materiálů a technológií pro architekty a designéry. Praha : Happy Materials, 2012. 339 s. ISBN 978-80-260-0538-4.
KRÁLIK, M. -- LUKÁČ, M. Prezentácia dizajnérskeho artefaktu. Disertační práce. Bratislava : FA STU, 2013. 95 s.
CHLPEK, P. A Digitálne technológie v tvorbe priemyselného dizajnéra : doktorandská dizertačná práca, školiteľ P. Paliatka. Bratislava: STU v Bratislave FA, 2010. 76 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 135

ABCDEFX
40,0 %23,0 %14,1 %14,1 %6,7 %2,1 %
Vyučujúci: Mgr. art. Marián Králik, ArtD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Petra Pavlík Huraiová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Mgr. art. Radovan Pekník (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Mgr. art. Marián Králik, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: