20. 1. 2020  16:19 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_TNK5_A - Tradičné a novodobé konštrukčné materiály a technológie (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_TNK5_A
Názov predmetu: Tradičné a novodobé konštrukčné materiály a technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
urbanizmus - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovanie je osobná účasť študenta na blokovom sústredení v určenom regióne Slovenska a vypracovanie písomného elaborátu – eseje na vybranú tému. Na záver študent absolvuje záverečný test a ústnu skúšku. Test sa hodnotí 50 bodmi. Podmienkou na postup na ústnu skúšku je získanie viac ako 26 bodov. Ústna skúška sa hodnotí 30 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 16 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje písomný test i skúšku. Hodnotí sa podľa úspešnosti nasledovne: A 80 – 74 bodov; B 72 – 66 bodov; C 64 – 58 bodov; D 56 - 50 bodov; E 48 – 42 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s charakteristickými vlastnosťami a podmienkami použitia stavebných materiálov v uplynulých historických obdobiach. Získa skúsenosť pri identifikácii tvaroslovia jednotlivých slohových období. Oboznámi sa s aktuálne disponibilnými stavebnými materiálmi a technológiami a s podmienkami ich použitia pri obnove a údržbe historického a pamiatkového architektonického fondu. Dokáže určiť kritické vlastnosti nových materiálov v prípade použitia na historickom stavebnom fonde.
 
Stručná osnova predmetu:
- Druhy, charakteristiky a použitie materiálov na výstavbu v minulosti podľa jednotlivých slohových období,
- historické a tradičné technológie a konštrukcie používané v jednotlivých slohových obdobiach,
- poruchy historických konštrukcií, ich príčiny,
- zásady voľby optimálneho technického zásahu na pamiatkovom fonde – na základe medzinárodných odporúčaní a chárt,
- uplatnenia nových materiálov a technológií pri obnovovacom zásahu na pamiatkovom fonde – princípy spolupôsobenia materiálov a prejavy diskontinuity,
- vybrané techniky obnovovacieho zásahu na historickom architektonickom fonde – príklady a prípadové analýzy


 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KRÁĽOVÁ, E. Architektonicko-konštrukčný detail pri obnove pamiatok. In KVASNICOVÁ, M. Architektonický a výtvarný detail v pamiatkovej obnove : vedecké kolokvium, 23. apríl 2003, FA STU Bratislava. Bratislava: STU v Bratislave FA, 2004, s. 90--98. ISBN 80-227-2060-7.
KRÁĽOVÁ, E. -- GANOBJAK, M. Materials and Technologies for Industrial Heritage Sustainability. In 25th European Conference on Operational Research: EURO 2012; Vilnius, Lithuania; 8.-11. July 2012. 1. vyd. Amsterdam : Greenhill & Waterfront , 2012, s. 35.
KRÁĽOVÁ, E. Materiály, konštrukcie a technológie obnovy pamiatok. In Aktuálne aspekty ochrany a obnovy architektonického pamiatkového fondu na Slovensku : Grantová výskumná úloha 145/20 G. Bratislava: FA STU, 2002, s. 90--119.
KRÁĽOVÁ, E. Materiály, konštrukcie a technológie obnovy pamiatok, In: Aktuálne aspekty ochrany a obnovy architektonického pamiatkového fondu na Slovensku. ISBN 80-227-1829-7, s. 90-120. In s. 90--120.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 103

ABCDEFX
46,6 %34,0 %11,7 %4,9 %2,8 %0 %
Vyučujúci: Ing. arch. Ing. Martin Dubiny (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: