20. 1. 2020  13:35 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_VKM5_AU - Vybrané kapitoly I (modul M5) (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_VKM5_AU
Názov predmetu: Vybrané kapitoly I (modul M5)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovanie je osobná účasť študenta na vyučovacích aktivitách.
Na záver študent absolvuje záverečný test a ústnu skúšku.
Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje písomný test i skúšku.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet poskytuje medziodborový pohľad na problematiku pamiatkovej ochrany architektúry, prepojenia spoločenských vied, histórie, dejín umenia, archeológie s technickými a kreatívnymi disciplínami.
Študent získa vedomosti o nových poznatkoch k dejinám architektúry na Slovensku, o aktuálne prebiehajúcich pamiatkových výskumoch a aplikácii výsledkov v pamiatkovej obnove. Prehĺbi a doplní si poznatky o metódach a prostriedkoch hodnotenia a navrhovania pamiatkovej obnovy. Bude sa vedieť orientovať vo výskumnej , projektovej, metodicko-správnej a realizačnej praxi
 
Stručná osnova predmetu:
Poznávanie, dokumentovanie a hodnotenie architektonického dedičstva na Slovensku pre potreby pamiatkovej obnovy. Autorské pozadie vzniku architektonických diel. Typologické špecifiká stavby ako nástroj poznania historickej architektúry. Využitie pamiatkových výskumov v urbanistickej a architektonickej tvorbe. Projektová príprava obnovy. Technické diagnostikovanie pamiatkových objektov. Realizácia obnovy pamiatok. Aktuálny medzinárodný kontext obnovy architektonického dedičstva. Exkurzia podľa aktuálnej ponuky
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KVASNICOVÁ, M. Pamiatkový výskum architektúry. História a aplikácia na Slovensku: Habilitačná práca. Habilitačná práca. Bratislava : FA STU, 2009. 112 s.
KVASNICOVÁ, M. Teória a prax výskumu architektonických pamiatok. Bratislava: STU, 2001.
LUKÁČOVÁ, E. -- POHANIČOVÁ, J. Rozmanité 19. storočie: Architektúra na Slovensku od Hefeleho po Jurkoviča. Bratislava : Perfekt, 2008. 243 s. ISBN 978-80-8046-426-4.
GREGOR, P. -- GREGOROVÁ, J. -- KRÁĽOVÁ, E. -- KVASNICOVÁ, M. -- LALKOVÁ, J. Obnova pamiatok. Bratislava : Perfekt, 2008. 109 s. ISBN 978-80-8046-405-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Súčasťou výuky je exkurzia na objekt, výstavu resp. podujatie zamerané na obnovu pamiatok podľa aktuálnej ponuky.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 58

ABCDEFX
29,3 %19,0 %19,0 %15,5 %17,2 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (zodpovedný za predmet)
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Beata Polomová, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: