20. 1. 2020  14:56 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_VOP5_A - Vybrané problémy obnovy pamiatkových objektov a súborov (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_VOP5_A
Názov predmetu: Vybrané problémy obnovy pamiatkových objektov a súborov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
urbanizmus - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
• Vypracovanie seminárnej práce v stanovenom rozsahu a v požadovanej kvalite. Do hodnotenia sa započítava pomernou váhou kontrola rozpracovanosti 10% a prezentácie práce 10%. Výsledky cvičenia sa do celkového výsledku započítajú pomernou váhou 30%.
• Úspešné vykonanie skúšky. Skúška prebieha kombinovanou formou. Písomná časť (kreslené schémy, detaily, písomné texty) má pomernú váhu 30 %. Ústna časť má váhu 20% z celkového výsledku.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehlbujúce znalosti z ochrany a obnovy pamiatok a historických súborov pre ich praktické uplatnenie vo výskumnej, metodickej, pred projektovej, projektovej a realizačnej praxi.
Poznatky dokáže tvorivo uplatňovať v ateliérovej tvorbe.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva 2. Zásady ochrany a vybrané problémy pamiatkových území 3. Vybrané problémy obnovy pamiatkových objektov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GREGOROVÁ, J. -- LALKOVÁ, J. -- NAHÁLKA, P. -- ORAVCOVÁ, E. Prezentácia architektonického dedičstva. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2003. 140 s. ISBN 8022718378.
LALKOVÁ, J. Ochrana pamiatok a regenerácia historických sídiel: habilitačná práca I.časť. Habilitačná práca. Bratislava : 2002.
LALKOVÁ, J. Metodika prieskumov, ochrany, prezentácie a interpretácie kultúrneho dedičstva a jej praktické uplatnenie: habilitačná práca II.časť. Habilitačná práca. Bratislava : 2002.
LALKOVÁ, J. Metodika prieskumov a prezentácie kultúrneho dedičstva: nominačný projekt pre začlenenie mesta Bardejov do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Dizertačná práca. Bratislava : FA STU, 2001. 64 s.
LALKOVÁ, J. Definície a legislatíva ochrany historických sídiel. In DOHNÁNY, B. -- VODRÁŽKA, P. Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : Instruments, Tools and Metods of Spatial Planning in the Areas with Specific Regimes. Bratislava: FA STU- ROAD, 2000, s. 46--65. ISBN 80-88999-05-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 35

ABCDEFX
62,9 %28,6 %5,7 %0 %2,8 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. arch. Beata Polomová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 7. 2019
Schválil: Ing. arch. Beata Polomová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 07. 2019.

Typ výstupu: