13. 12. 2019  5:39 Lucia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_MOT_AU - Modelovanie organických tvarov v AU (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_MOT_AU
Názov predmetu: Modelovanie organických tvarov v AU
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
urbanizmus - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotí sa praktická časť (zadania) predmetu . V priebehu semestra budú dve praktické zadania po 20 bodov a záverečná práca 3D modelu, z ktorej je možné získať 60 bodov. Hodnotenie absolvovania predmetu sa riadi kritériami úspešnosti podľa aktuálneho študijného poriadku.
 
Výsledky vzdelávania:
V rámci semestrálneho výberového predmetu sa študenti naučia vytvárať a upravovať presný free - form 3D NURBS model. Osvoja si základné metódy modelovania v programe Rhinoceros, resp. inom modelovacom SW a spôsob ako ho čo najefektívnejšie využívať pre tvorbu voľných tvarov v architektúre, urbanizme, resp. interiéri.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na digitálne modelovanie voľných organických tvarov v architektúre, urbanizme a interiéri. Na prednáškach sa predstavuje modelovacie prostredie a príkazy Rhinoceros, resp. iného modelovacieho SW, druhy a tvorba základných priestorových objektov (linky , kruhy , oblúky , krivky , telesá a povrchy), sietí (meshes), rozdiel medzi NURBS a MESH geometriou, zmena geometrie kriviek a plôch, editačné príkazy, analýzy plôch a kriviek, kontrola spojitosti plôch, nastavovanie plynulosti prechodu jednotlivých plôch, export a import modelov do a z rôznych formátov a pod.
Na cvičeniach sa aplikujú získané poznatky na konkrétne zadania, realizuje sa praktické precvičovanie novospoznaných príkazov ako i prehlbovanie poznatkov pri riešení konkrétnych úloh (modelovanie architektonického, urbanistického resp. interiérového prvku – okno, dvere, strecha, členitá fasáda, kreslo, urbanistický mobiliár a pod.)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
OLTROGGE, B. Rhino V5 | Modeling an Automotive Rim.  [online]. 2013. URL: https://www.youtube.com/watch?v=bezdc2XjEV4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 32

ABCDEFX
65,6 %21,9 %6,3 %6,2 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: