11. 12. 2019  9:07 Hilda
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_AS1M3_AU - Ateliérový seminár I (modul M 3) (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_AS1M3_AU
Názov predmetu: Ateliérový seminár I (modul M 3)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU v oblasti povinnej účasti na jednotlivých formách výučby,
• Odovzdanie elaborátu ateliérovej práce v stanovenom rozsahu a obsahu podľa zadania.
Miera započítania priebežného hodnotenia : kontroly rozpracovanosti práce: 50%, komisionálna obhajoba práce: 40%, hodnotenie vedúceho práce : 10%. Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % hodnotení v celkovom súčte. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa schopnosť analyzovať, sumarizovať študijné materiály k téme ateliérovej práce. Na základe štúdia literatúry a vlastného výskumu dokáže získané znalosti triediť, vyhodnocovať a syntetizovať pre účely ich aplikácie v ateliérovej tvorbe so zameraním na výrobné stavby.
 
Stručná osnova predmetu:
Ateliérový seminár modulu M3 je povinným doplnkovým predmetom k Ateliéru VI., integruje prieskumné a podkladové práce, analýzy a výskumné aktivity pre danú tému z oblasti výrobných a inžinierskych stavieb.
Po obsahovej stránke má dokumentácia ( textové a obrazové dáta ) obsahovať tieto časti:
A - analýza prostredia (dopravná, funkčno -- prevádzková, analýza zelene...),
B - príklady podobných realizovaných riešení s vyhodnotením,
C - typologické zásady,
D - aplikácia poznatkov, vlastný výstup,
E - literatúra
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HLAVÁČEK, E. Architektura pohybu a proměn: Minulost a přítomnost průmyslové architektury. Praha : Odeon, 1985. 167 s.
ILKOVIČ, J. -- MEZIANI, Y. -- ILKOVIČOVÁ, Ľ. Architektúra energetických výrobní na báze plynu. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 168 s. ISBN 978-80-227-3632-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 8

ABCDEFX
62,5 %12,5 %25,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: