20. 1. 2020  4:22 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_STC3_A - Stavby technickej civilizácie (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_STC3_A
Názov predmetu: Stavby technickej civilizácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
urbanizmus - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
• Vypracovanie seminárnej práce v stanovenom rozsahu a v požadovanej kvalite. Do hodnotenia sa započítava pomerou váhou kontrola rozpracovanosti 10% a prezentácie práce 10%. Výsledky cvičenia sa do celkového výsledku započítajú pomernou váhou 30%.
• Úspešné vykonanie skúšky. Skúška prebieha kombinovanou formou. Písomná časť (kreslené schémy, detaily, písomné texty) má pomernú váhu 30 %. Ústna časť má váhu 20% z celkového výsledku.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky z problematiky technicky unikátnych typologických druhov stavieb. Porozumie princípom architektonickej tvorby daných stavieb z hľadiska filozofie tvorby, technicko - technologického prejavu a ich úžitkovosti vzhľadom na zvyšujúci sa „technický“ rozmer ľudskej civilizácie, rozvoj vedy a techniky (science fiction). Nadobudne schopnosť najnovšie poznatky v technicko – technologickej tvorivo aplikovať v ateliérovej tvorbe.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky
Úvod do problematiky, vymedzenie a charakteristika pojmov. Technická civilizácia – história a súčasnosť – východiská a limity. Technika v technických a inžinierskych stavbách. Špecifiká architektonickej tvorby stavieb technickej civilizácie - úloha konštrukcie, materiál, tvarovanie konštrukcie – experiment. Úloha techniky a technológie v navrhovaní súčasných budov v línii – prevádzka – mikroklíma interiéru – obvodový plášť. Architektúra a konštrukcia technického diela – parametrický a kreatívny rozmer. Architektúra – technika – technológia – konštrukcia – analýza príkladov. Súčasne trendy interpretácie techniky v architektúre (technológia, priemet transféru informácií, konštrukcia).
Cvičenia :
Časť A : 1. – 6. týždeň: všeobecná analýza priemetov techniky a technológie v architektúre – determinanty
Časť B : 7. – 12. týždeň: analýza a prezentácia vybraného technického diela (architektúry) – individuálne zadanie podľa vypísaných tém .
13. týždeň: zápočet za odovzdanie elaborátov (Časť A, Časť B)
Rozsah cvičenia – grafická časť: Časť A : 10 A4, Časť B : 10 A4
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ILKOVIČ, J. Ľudia a mosty. Stavba, 5. s. 19--21. ISSN 1335-5406.
ILKOVIČ, J. Architektúra inžinierskych stavieb - prierez problematikou. Stavba, 5. s. 10--13.
ILKOVIČ, J. Priestorové aspekty transformácie priemyslu. Bratislava : STU FA, 2006. 133 s. ISBN 978-80-227-2584-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
0 %100,0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. arch. Jozef Baláž, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: