20. 1. 2020  13:01 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_DAU4_AU - Dejiny architektúry a umenia IV (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_DAU4_AU
Názov predmetu: Dejiny architektúry a umenia IV
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
• Vypracovanie grafického elaborátu cvičení v stanovenom rozsahu a v požadovanej kvalite. Výsledky cvičenia sa do celkového výsledku započítajú pomernou váhou 20%.
• Úspešné vykonanie skúšky.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná základné fakty o významných architektonických dielach a ich tvorcoch. Chápe a vie analyzovať historické, spoločenské, ekonomické, kultúrne a umelecké súvislosti vzniku architektonického diela a mechanizmy ich vplyvu na architektúru. Chápe postavenie a širšie súvislosti slovenskej architektúry v európskom kontexte. Pozná kľúčové témy architektúry 20. storočia a ich exponentov. Je schopný otvorene a bez predsudkov hodnotiť rozličné architektonické tendencie, interpretovať ich a kriticky reflektovať. Pozná základné metódy architektonicko-historického výskumu.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky: Secesia; Regionalizmus a národná emancipácia; Moderná architektúra: purizmus, nová vecnosť a funkcionalizmus v európskej architektúre; Architektonická a umelecká avantgarda; Angažovaná architektúra a sociálne bývanie; Slovenský variant moderny; Architektúra a ideológia: Nemecko, Taliansko, Soviestky zväz a Slovensko; Medzinárodný štýl; Monumentálna architektúra; Neskorý modernizmus a ďalšie izmy; Kritika modernej architektúry: postmodernizmus; Kritický regionalizmus a jeho exponenti; Neomodernizmus
V 45. týždni je prednáška Ing. arch. Ivora Mečiara, ArtD.: "Digitalizácia architektúry 20. storočia"
Cvičenia: Spracovanie vybranej témy z architektúry 20. storočia (vybraný pojem, architekt, dielo, smer, štýl, prieskum menej známeho architektonického diela, zhotovenie modelu digitálneho alebo fyzického, prípadne podobné špecifické zadanie na základe aktuálneho výskumného programu pedagóga).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DULLA, M. Dejiny architektúry 20. storočia. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 130 s. ISBN 8022716502.
DULLA, M. -- MORAVČÍKOVÁ, H. Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava : Slovart, 2002. 511 s. ISBN 80-7145-684-5.
FRAMPTON, K. Moderní architektura. Kritické dějiny. Praha: Academia, 2003.
GÖSSEL, P. -- LEUTHÄUSER, G. Architektura dvacátého století. Praha: Slovart, 2003.
FRAMPTON, K. Modern architecture a critical history. Londýn : Thames&Hudson, 2004. 376 s. ISBN 0-500-20257-5.
GÖSSEL, P. -- LEUTHÄUSER, G. Architecture in the Twentieth Century. Köln : Taschen, 2001. 447 s. ISBN 3-8228-1162-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 491

ABCDEFX
33,2 %32,6 %23,4 %6,5 %3,7 %0,6 %
Vyučujúci: Ing. arch. Monika Bočková (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: