19. 1. 2020  14:42 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_STA_A - Súčasné trendy v architektúre (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_STA_A
Názov predmetu: Súčasné trendy v architektúre
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - inžiniersky (povinný), 3. semester
architektúra - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktivita na prednáškach a seminároch, odovzdanie seminárnej práce, diskusia
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná smery a trendy súčasnej architektúry, ich pôvod, súvislosti a hlavných exponentov. Chápe širšie spoločenské a kultúrne podmienky vzniku trendov, vie rozoznať ich formálne prejavy. Orientuje sa v aktuálnej architektonickej spisbe, pozná podstatné architektonické periodiká doma aj v zahraničí. Vie analyzovať jednotlivé autorské prístupy. Dokáže identifikovať, opísať a zdôvodniť vlastné vzory v oblasti súčasnej architektúry. Chápe súvislosť aktuálnych trendov a historického vývoja architektúry.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky: Moderna ako nedokončený projekt? Regionalistická architektúra alebo architektúra regiónu? Centrum a periféria; Aktuálne centrá architektonickej diskusie; Architektúra na okraji; Tradícia a inovácia v súčasnej architektúre; Komplex stavania; Architektonický aktivizmus
Cvičenia: Spracovanie vybranej témy zo súčasnej architektúry (pojem, dielo, trend, architekt)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Architectural Design. London : ISSN 0003-8504.
Architektur aktuell.
MORAVČÍKOVÁ, H. -- BARTOŠOVÁ, N. -- JANÁK, M. -- ZAIČEK, M. Reflexie architektúry: 9,10,11,12/2016. Bratislava : Spektrum STU, 2017. 351 s. ISBN 978-80-227-4698-4.

Odporúčaná:
MORAVČÍKOVÁ, H. -- BARTOŠOVÁ, N. -- JANÁK, M. Reflexie architektúry: 9,10,11,12/2017. Bratislava : SPEKTRUM STU, 2018. 415 s. ISBN 978-80-227-4820-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 460

ABCDEFX
32,2 %30,0 %29,8 %6,7 %1,1 %0,2 %
Vyučujúci: Ing. arch. Monika Bočková (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: