Feb 25, 2020   10:43 p.m. Frederik
Academic information system

Course syllabus 2_VERI_D - Verejný interiér (FA - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_VERI_D
Názov predmetu: Verejný interiér
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na prednáškach a osobných konzultáciách v priebehu semestra.
V priebehu semestra študent vypracuje grafické /praktické zadanie týkajúce sa verejného interiéru.
Záverečná seminárna práca je teoretická, musí byť spracovaná v primeranej grafickej forme.
Študent prácu obháji prezentáciou, v ktorej preukáže nadobudnuté teoretické vedomosti a vyjadrí vlastný názor na danú problematiku.
Hodnotí sa úroveň vypracovania práce na vybratú tému a jej prezentácia.
Ku celkovému výsledku skúšky sa započítava grafické praktické zadanie vo výške 20% a seminárna práca sa započítava vo výške 30%.

Výsledná známka je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa teoretické poznatky z riešenia verejných interiérov vo väzbe na základné faktory tvorby a interpretácie architektonického diela.
Študent získa prehľad, ktorý dopomôže individuálnemu návrhovému procesu vo vlastnej tvorbe z oblastí: kultúra, gastronómia, prechodné ubytovanie, obchody, služby, administratíva, zdravotníctvo, školstvo, šport, doprava a sakrálne stavby.
Študent dokáže analyzovať a zhodnotiť architektonické dielo z pohľadu interiérovej tvorby.
Študent dokáže vypracovať teoretickú úvahu – esej zo zvolenej teoretickej oblasti, dokáže formulovať a prezentovať vlastný názor.

 
Stručná osnova predmetu:
1. Vzťah verejného interiéru a architektúry. Charakteristika verejného interiéru.
2. Interiéry stavieb pre kultúru.
3. Interiéry stavieb pre gastronómiu.
4. Interiéry stavieb prechodného ubytovania.
5. Interiéry stavieb pre obchody a služby.
6. Interiéry stavieb pre administratívu.
7. Interiéry stavieb pre zdravotníctvo.
8. Interiéry stavieb pre školstvo.
9. Interiéry stavieb pre šport.
10.Interiéry stavieb pre dopravu.
11.Interiéry stavieb sakrálnych objektov.
12.Verejný interiér na Slovensku v 20. storočí a v súčasnosti, stručný prehľad.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PETELEN, I. -- DANIEL, P. -- HAVAŠ, P. -- HRONSKÝ, M. -- JANÁKOVÁ, O. -- LICHARDOVÁ, V. -- MATERÁKOVÁ, E. -- MORÁVKOVÁ, K. -- VINÁRČIKOVÁ, J. Interiér. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2003. 177 s. ISBN 8022718661.
ŠINDLAR, J. Interiér - vývoj nábytku. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 1988. 105 s.
VALACHOVIČ, J. -- KAFFKA, L. Interiér a výstavníctvo. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988. 146 s.
VALACHOVIČ, J. Interiér a výtvarný detail. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1979. 187 s.

Odporúčaná:
KOLEKTÍV AUTOROV, ed.: VINÁRČIKOVÁ, Jana: Interiérový dizajn. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017 – 325 strán– ISBN 978-80-227-4750-9

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 53

ABCDEFX
66,0 %32,1 %1,9 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Dušan Kočlík, ArtD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Type of output: