29. 1. 2020  6:13 Gašpar
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_AS1M2_AU - Ateliérový seminár I (modul M 2) (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_AS1M2_AU
Názov predmetu: Ateliérový seminár I (modul M 2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V rámci kontroly rozpracovanosti ateliérovej tvorby sa prezentuje analytická časť zhodnotenia územia a základný návrh libreta riešenia, počas semestra sa absolvuje prezentácia a diskusia k analýzam príkladov riešení na seminári. Na záver semestra sú odovzdané všetky tri časti elaborátu, ich hodnotenie podľa študijného poriadku, váha jednotlivých častí 30/40/30. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý spolu získa menej ako 55 % bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa schopnosti a zručnosti pri príprave podkladov formou zhromažďovania a analyzovania informácií o území a úlohe riešenej v ateliérovej tvorbe a pri vyhodnocovaní podkladov pre správne rozhodovanie pri výbere alternatívnych možností riešenia. Ide predovšetkým o dôkladné poznanie podmienok v riešenej lokalite, ale aj o čo najhlbšie poznanie najnovších výsledkov navrhovania architektonických riešení jednotlivých tém zadaní z ateliéru. Architektonický a funkčno prevádzkový experiment je základom pre prehlbujúce štúdium vo všetkých témach ateliérových zadaní modulu M2 občianske budovy.
 
Stručná osnova predmetu:
Zhromažďovanie a analýza informácií o úlohe riešenej v ateliérovej tvorbe. Príprava podkladov pre správne rozhodovanie pri výbere alternatív riešenia. Poznanie podmienok v riešenej lokalite, ale aj najnovších výsledkov navrhovania architektonických riešení jednotlivých tém zadaní z ateliéru. Spracovanie libreta vlastného riešenia v rámci architektonického a funkčno - prevádzkového experimentu v napojení na život vo verejných priestoroch mestského prostredia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky,stavebníky,vyučující i studenty. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 122

ABCDEFX
50,0 %36,1 %11,5 %2,4 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: