28. 1. 2020  15:00 Alfonz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_CVC2_A - Centrá voľného času (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_CVC2_A
Názov predmetu: Centrá voľného času
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
urbanizmus - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou na absolvovanie predmetu je
- účasť na prednáškach a na cvičeniach,
- absolvovanie kontroly rozpracovanosti seminárnej práce,
- záverečné vypracovanie seminárnej práce
- úspešné absolvovanie skúšky (test)
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je
- ponúknuť základnú databázu teoretických poznatkov, potrebných pre kreovanie budov v oblasti centier voľného času.
- zorientovať študentov v systéme vonkajších a vnútorných väzieb objektov centier voľného času, dimenzovaní jednotlivých funkčných celkov a častí, riešení ich vzájomných súvislostí, vzťahov a prepojení s ohľadom na rôzne typologické druhy objektov občianskych budov.
- študent získa prehĺbené poznatky z oblasti typológie voľnočasových centier a aktivít s nimi spojených a oboznámi sa so súčasnými trendmi v danej typologickej oblasti verejných budov
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
Predmet obsahuje základnú databázu teoretických poznatkov, potrebných pre kreovanie budov v oblasti centier voľného času, s ohľadom na rôzne typologické druhy občianskych budov.
Centrá voľného času so zameraním na kultúru, múzeá, galérie, cirkev; centrá voľného času pre deti, so zameraním na funkciu vzdelávaciu; centrá voľného času s prevahou obchodných zariadení, verejného stravovania, služieb; centrá voľného času so zameraním na dopravné zariadenia, centrum voľného času s prevahou zdravotníckych a športovo rekreačných funkcií.
Cvičenia :
Požaduje sa grafické a teoretické spracovanie seminárnej práce s témou (študentom) vybraného centra voľného času.
Tému seminárnej práce je potrebné vopred odsúhlasiť s garantom predmetu. Seminárna práca je kontrolovaná v priebehu rozpracovanosti.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KORČEK, P. -- SAMOVÁ, M. Stavby pre kultúru a voľný čas - stav a budúcnosť / Zborník referátov z medzinárodnej odbornej konferencie . Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001. 192 s. ISBN 80-2271-637-5.
HÁJEK, B. -- PÁVKOVÁ, J. -- HOFBAUER, B. Pedagogické ovlivňování volného času: současné trendy. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-473-1.
DULLA, M. Architektúra dnes: Súčasná slovenská architektúra a jej súvislosti. Bratislava : Pallas, 1993. 224 s. ISBN 8070950161.

Odporúčaná:
AUTOROV, K. 100 najkrajších divov moderného sveta . Bratislava: Svojtka&Co.,, 2007. 221 s. ISBN 80-89246-05-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 13

ABCDEFX
69,2 %30,8 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Martin Kusý (prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: