21. 2. 2020  11:33 Eleonóra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_DMM1_D - Dizajn v mäkkých materiáloch I (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_DMM1_D
Názov predmetu: Dizajn v mäkkých materiáloch I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (výberový), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V štvrtom a desiatom týždni kontrola rozpracovanosti.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o histórii výroby papiera a textilu a možnosti ich využitia. Podpora kreativity a farebného cítenia.
 
Stručná osnova predmetu:
- oboznámenie sa s osnovou predmetu
- z histórie papiera a textilu, prípadne exkurzia do výroby
- manuálne zručnosti a techniky spracovania materiálov na prípravu modelu
- workshop – praktické cvičenia s papierom/textilom
- možnosti využitia papiera (textilu...) ako zdroja inšpirácie; osobné konzultácie
- pokračovanie praktických cvičení, farebné riešenia, osobné konzultácie
- tvorba riešení, kompozícií a ideí pre použitie v dizajne. Digitálny vstup a ďalšie možnosti pre kreatívnu prácu v dizajne
- prezentácie študentov spojené s dialógom o vytvorených produktoch
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SPARKEOVÁ, P. Století designu. Praha: Slovart, 1998. 100 s.
SPARKEOVÁ, P. -- SOLPEROVÁ, J. Století designu: Průkopníci designu 20. století. Praha : Slovart, 1999. 212 s. ISBN 80-7209-142-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 135

ABCDEFX
85,2 %5,9 %5,9 %1,5 %1,5 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (tútor) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Zuzana Waszczuková (tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: prof. akad. soch. Peter Paliatka a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: