Dec 12, 2019   6:57 a.m. Otília
Academic information system

Course syllabus 1_PRX1_D - Prax I (FA - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_PRX1_D
Názov predmetu: Prax I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
odborná prax/exkurzia2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-absolvovanie vstupného bloku informácií a následná stáž vo výrobnej praxi, ktorá musí byť dokumentovaná.
 
Výsledky vzdelávania:
Profesionálna výrobná prax vo forme stáže má odporúčanú dĺžku 4 týždne a je povinnou súčasťou študijného plánu. Je odporúčané absolvovať ju pred zápisom do tretieho semestra.

Študent by mal čerpať informácie a skúsenosti, ktoré mu budú nápomocné v profesii.

 
Stručná osnova predmetu:
Profesionálna výrobná prax vo forme stáže má odporúčanú dĺžku 4 týždne a je povinnou súčasťou študijného plánu. Je odporúčané absolvovať ju pred zápisom do tretieho semestra. Prax si študent zariadi individuálne u súkromnej firmy alebo organizácie, ktorej obor činnosti je v súlade so študijným zameraním.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SPARKEOVÁ, P. -- SOLPEROVÁ, J. Století designu: Průkopníci designu 20. století. Praha : Slovart, 1999. 212 s. ISBN 80-7209-142-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 157

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: Mgr. art. Radovan Pekník (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Mgr. art. Radovan Pekník a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Type of output: