17. 11. 2019  23:03 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_PRX2_D - Prax II (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_PRX2_D
Názov predmetu: Prax II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
odborná prax/exkurzia2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie potvrdenia na sekretariáte Ústavu dizajnu a predloženie reportu o stáži pedagógovi.
 
Výsledky vzdelávania:
Odborná prax vo forme stáže s odporúčanou dĺžkou 4 týždne je súčasťou povinného študijného plánu. Obsah a zameranie hosťujúcej organizácie by malo reflektovať študentovu orientáciu v štúdiu, s cieľom využitia nadobudnutých vedomostí v bakalárskej práci. Výrobnú prax si študent vybavuje sám, v súkromných spoločnostiach alebo organizáciach.
 
Stručná osnova predmetu:
Prax absolvujú študenti tak, aby sa v realite oboznámili s výrobou. Musia si viesť záznamy o poznatkoch, ktoré ich zaujali a ktoré by chceli detailnejšie spoznať. Je vhodné, aby túto prax študenti absolvovali v regióne svojho bydliska. Dôvodom tohto je potreba oboznámiť sa s reálnymi možnosťami oblasti, v ktorej žijú. Prax si študenti zabezpečujú individuálne. Ako doklad o vykonaní praxe slúži potvrdenie od organizácie, kde prax vykonali. K započítaniu
praxe je nutné predložiť aj osobný záznam o priebehu praxe.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SPARKEOVÁ, P. -- SOLPEROVÁ, J. Století designu: Průkopníci designu 20. století. Praha : Slovart, 1999. 212 s. ISBN 80-7209-142-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 132

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: Mgr. art. Radovan Pekník (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Mgr. art. Radovan Pekník a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: