20. 11. 2019  13:06 Félix
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_APR2_A - Architektúra a prostredie II (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_APR2_A
Názov predmetu: Architektúra a prostredie II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - inžiniersky (povinný), 1. semester
architektúra - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v rámci seminárov spracováva sériu zadaní, ktoré odovzdáva podľa vopred dohodnutého harmonogramu. Za každé zadanie, podľa úrovne jeho spracovania, získava body. Za kompletnú seminárnu prácu môže študent získať maximálne 30 bodov. Za kompletne vypracovanú seminárnu prácu, za ktorú dostal minimálne 16 bodov, študent získava zápočet, čim je splnená podmienka pre pripustenie ku skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti o postupoch navrhovania budov alebo komplexov budov v súlade s prostredím, ako aj schopnosť posúdiť, do akej miery je spracovaný návrh v súlade s požiadavkami udržateľnosti, s platnou legislatívou a s požiadavkami na vysokú kvalitu vnútorného prostredia.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet Architektúra a prostredie II voľne nadväzuje na predmet Architektúra a prostredie I, ktorý je zaradený v bakalárskom študijnom programe - s tým rozdielom, že kým v bakalárskom stupni bol predmet koncipovaný ako informatívny, v inžinierskom stupni rozvíja tvorivé schopnosti a projektantské zručnosti študenta a poskytuje návody na navrhovanie budov s dôrazom na problematiku prostredia a udržateľnosti. Nosnou pomôckou je nástroj hodnotenia udržateľnosti budov CESBA, ktorý podporuje algoritmizáciu navrhovania "zelenej" architektúry. Prechádza cez jednotlivé úrovne návrhu od výberu lokality, situovania objektu, cez zástavbu, orientáciu budovy, cez vlastný objekt, teda jeho veľkosť, tvar, priestorový koncept, obvodové konštrukcie, stavebné konštrukcie a materiál, až po mieru dotácie objektu energiou z vonkajšieho zdroja (dôraz je na alternatívne zdroje energie resp. energiu z prostredia). Okrem praktických postupov hodnotenia návrhu z hľadiska posúdenia energetickej náročnosti budovy a jej environmentálnych vplyvov sú v rámci seminárov zaradené zadania, kde si študent jednotlivé postupy overí na posúdení a optimalizácii vlastného návrhu budovy, ktorý vypracoval v ateliéri na bakalárskom stupni štúdia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KRAJCSOVICS, L. -- PIFKO, H. -- BORÁK, D. -- PIFKOVÁ, T. -- VRABELOVÁ, R. -- ČECH, J. -- MISAŘ, M. Hodnotenie udržateľnosti budov - metodika CESBA [elektronický zdroj]. Bratislava : STU, Bratislava, 2016. ISBN 978-80-227-4515-4.
ŠPAČEK, R. -- PIFKO, H. Rukoväť udržateľnej architektúry. Bratislava: Slovenská komora architektov, 2013. ISBN 978-80-971205-1-1.
KEPPL, J. Ekologicky viazaná tvorba: Kontexty architektúry a ekológie. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 184 s. ISBN 80-227-1532-8.
PIFKO, H. NEED: Navrhovanie energeticky efektívnych domov. Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav, 2017. 255 s. ISBN 978-80-89228-53-9.

Odporúčaná:
IRINGOVÁ, A. Aplikovaná fyzika pri tvorbe obytného prostredia. ALFA, s. 13--31. ISSN 1135-2679.
IRINGOVÁ, A. Svetlo a zvuk v architektúre: učebná pomôcka. Bratislava : STU v Bratislave, 2001.
PIFKO, H. -- ŠPAČEK, R. -- KRAJCSOVICS, L. -- ZERVAN, M. -- KIERULF, B. -- KIERULFOVÁ, Z. -- MARTIN, P. -- PIFKOVÁ, T. -- ŠIMKOVICOVÁ, Ľ. -- ŠIMKOVIČ, V. -- POLÁKOVÁ, K. Efektívne bývanie. Bratislava : Eurostav, 2008. 174 s. ISBN 978-80-89228-16-4.
Hodnotenie udržateľnosti budov - online www.goo.gl/Bwt6xh
Hodnotiaci nástroj CESBA (študentská verzia) - online www.goo.gl/ZV8oqm
Michael Bauer, Peter Mösle and Michael Schwarz:Green Building – Guidebook for Sustainable Architecture. Heidelberg: Springer, 2010. Online www.goo.gl/9cXdZY
Rukoväť udržateľnej architektúry - online www.goo.gl/1yFJSL

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 555

ABCDEFX
40,0 %31,7 %19,1 %5,9 %3,3 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Klára Macháčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Tibor Varga, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: